ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. เรียนที่ไหน? สอบอะไรบ้าง?

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563 รับสมัครวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. เรียนที่ไหน?

ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว.

Scius Ministry of Higher Education ,Science, Research and Innovation

รับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2563

รับสมัครวันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2562

มีการบริหารจัดการหลักสูตรการเรียนการสอนโดบความร่วมมืออย่างใกล้ชิดของมหาวิทยาลัย 16แห่งและโรงเรียน 19แห่งทั่วประเทศ ดังนี้

ภาคเหนือ

1. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. โรงเรียนมัธยมสาธิตมหาวิทยาลัยนเรศวร
3. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา

ภาคตะวันออดเฉียงเหนือ

4.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (ศึกษาศาสตร์)
4.2 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยขอนแก่นฝ่ายมัธยมศึกษา (มอดินแดง)
5.1 โรงเรียนรชสีมวิทยาลัย
5.2 โรงเรียนสุรวิวัฒน์
6. โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม (ฝ่ายมัธยม)
7. โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ

ภาคกลาง

8. โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน
9. โรงเรียนดรุฯสิกขาลัย
10. โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย รังสิต
11. โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย

ภาคตะวันออก

12. โรงเรียนสาธิต พิบูลย์บำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา

ภาคใต้

13. โรงเรียนป่าพะยอมวิทยาคม
14. โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ (หาดใหญ่)
15.1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
15.2 โรงเรียนสาธิตอิสลามศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
16. โรงเรียน มอ. วิทยานุสรณ์ สุราษฎร์ธานี

วิธีการคัดเลือก

รอบแรก สอบข้อเขียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ โดยใช้ข้อสอบเดียวกับโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
รอบสอง สอบข้อเขียนวิชาวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ภาคปฏิบัติการ ทักษะความถนัดทางด้าน วิทย์-คณิต วิศวกรรม ภาษาอังกฤษ รวมทั้งการคิดวิเคราะห์ และแก้ปัญหาโจทย์ที่ดำเนินการโดยมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง


ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ โครงการ วมว. เรียนที่ไหน? สอบอะไรบ้าง?


คุณสมบัติผู้สมัคร

1. ศึกษาอยู่ชั้นปีสุดท้ายของหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (หรือหลักสูตรอื่นเทียบเท่า)
2. มีผลการเรียนดังนี้
- คะแนนเฉลี่ยสะสมทุกวิชา ชั้น ม.1 และ ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์ ม.1 ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
- คะแนนเฉลี่ยกลุ่มการเรียนคณิตศาสตร์ ม.1 ม.2 ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. มีสัญชาติไทยและมีเลขบัตรประจำตัวประชาชน
4. ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
5. มีความขยันหมั่นเพียร มีความประพฤติดีมีบุคลิกภาพเหมาะสม
6. สามารถอยู่โรงเรียนประจำได้ และินดีปฏิบัติตามระเบียบของโรงเรียนFerry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น