น้องๆอายุ 13-19 ปี มาสอบชิงทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย Space Camp Thailand 2019 กัน

5 ก.ย. 2562

น้องๆอายุ 13-19 ปี มาสอบชิงทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย Space Camp Thailand 2019 กัน

กิจกรรมและทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปีที่ 3 (Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program)

น้องๆอายุ 13-19 ปี มาสอบชิงทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย Space Camp Thailand 2019 กัน

ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย

ประจำปีการศึกษา 2019
Space Camp Thailand ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน), บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), อสมท, OnDemand Education นำการศึกษา STEM – SPACE ไทยสู่ระดับโลก จับมือศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐฯ (US Space and Rocket Center – USSRC) และศูนย์ข้อมูลองค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติ (NASA Visitor Center) เปิดตัวกิจกรรมและทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย ปีที่ 3 (Discover Thailand’s Astronauts Scholarship Program) 

รายละเอียดเกี่ยวกับทุน

ทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทยถูกก่อตั้งขึ้นโดยคำแนะนำของผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยหลังจากนิทรรศการอวกาศนาซาที่จัดขึ้นในประเทศไทยประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในปี พ.ศ.2557 - พ.ศ.2558

ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาและศูนย์ข้อมูลนาซาจึงอนุมัติแนวทางการจัดตั้งทุนการศึกษาและได้รับความช่วยเหลือในการดำเนินการเป็นครั้งแรกด้วยงบประมาณของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาผ่านสถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทย โดยการบริหารงานของบริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารงานให้แก่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐและศูนย์ข้อมูลนาซาประจำประเทศไทย

​วัตถุประสงค์ของทุนการศึกษา

เพื่อรณรงค์ให้วัฒนธรรมวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และ การสร้างประดิษฐ์กรรมในไทยมีความเข้มแข็งมากขึ้นและกลายเป็นหนึ่งในวิถีชีวิตประจำวันของคนไทย เฉกเช่นเดียวกับวัฒนธรรมด้านการทำอาหารและกิจกรรมบันเทิง


น้องๆอายุ 13-19 ปี มาสอบชิงทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย Space Camp Thailand 2019 กัน

คุณสมบัติของผู้เข้าสอบ

 • สัญชาติไทย
 • อายุระหว่าง 13-19 ปี ในวันสอบ (3 พฤศจิกายน 2562)

สิ่งที่ต้องเตรียมไปในวันสอบ

 • ดินสอ 2B
 • ยางลบ
 • บัตรประชาชน บัตรนักเรียน นักศึกษา หรือหนังสือเดินทาง

วันเวลาและสถานที่ดำเนินการสอบ

 1. กำหนดการรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2562
 2. กำหนดการสอบ วันอาทิตย์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 เวลา 9.00 น. ถึง 12.00 น. ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 3. ประกาศผลสอบ วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ผ่านทาง www.spacecampthailand.com

วิธีการรับสมัคร

รับสมัครผ่านทางออนไลน์เท่านั้น โดยมีขั้นตอนดังต่อไปนี้
 1. กรอกรายละเอียดของผู้สมัครสอบและเลือกศูนย์สอบผ่านทาง https://www.spacecampthailand.com
 2. ชำระค่าสมัครสอบจำนวน 550 บาท ผ่านทางการโอนเงินมาที่ บริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่บัญชี 175 - 237879 - 7 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาหนึ่งพัน)
 3. แจ้งการชำระเงินโดยการส่งสลิปผ่านทาง https://www.spacecampthailand.com
 4. สามารถตรวจสอบสถานะการสมัครของผู้สมัครสอบผ่านทาง https://www.spacecampthailand.com
หมายเหตุ
ทีมงานจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ หมายเลขการสอบ และสถานที่สอบของท่านในวันที่ 28 – 30 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ผ่านทาง https://www.spacecampthailand.com
ศูนย์สอบแต่ละศูนย์มีที่นั่งจำนวนจำกัด ขอสงวนสิทธิการจัดศูนย์สอบตามลำดับการโอนเงินของผู้สมัครสอบ

ค่าสมัครสอบ 550 บาท

ช่องทางการชำระเงิน ชำระเงินค่าสมัครสอบจำนวน 550 บาทผ่านทางการโอนเงินมาที่ บริษัท ซิกเนเจอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด เลขที่บัญชี 175-237879-7 บมจ.ธนาคารไทยพาณิชย์ (สาขาหนึ่งพัน) โดยสามารถชำระผ่านช่องทางต่างๆดังต่อไปนี้
ชำระเงินผ่าน Mobile Banking/ Internet Banking
ชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร
ชำระผ่านตู้ ATM

​หมายเหตุ
การชำระผ่านเคาน์เตอร์ธนาคารหรือตู้ ATM ต่างธนาคารอาจมีค่าธรรมเนียม กรุณาตรวจสอบกับทางธนาคารอีกครั้ง โดยผู้สมัครสอบเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นจากการโอน

ศูนย์สอบ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รูปแบบการคัดเลือกเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา

การสอบคัดเลือกจะแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

รอบที่ 1
เป็นการสอบวัดความถนัดด้านอวกาศ (SCAT - Space Camp Aptitude Test) ข้อสอบเป็นปรนัย 100 ข้อ (ข้อสอบทั้งหมดเป็นภาษาอังกฤษ) ใช้เวลาในการสอบ 3 ชั่วโมง และคัดเลือก 21 คนที่ได้รับคะแนนสูงสุดจะได้เข้าร่วมในการแข่งขันรอบที่ 2

รอบที่ 2      
เป็นการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และ คณิตศาสตร์ ทั้งในทางทฤษฎีและปฏิบัติ (STEM Camp) เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562 - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562 เพื่อคัดเลือกให้เหลือ 3 คนที่จะได้รับทุนเต็มจำนวนไปเรียนที่ US Space Camp เป็นเวลา 10 วัน ณ ศูนย์ อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา

หมายเหตุ
 1. คำถามที่ใช้ในการสอบมีเนื้อหาครอบคลุมเนื้อหาสาระของวิชาตรรกวิทยา เรขาคณิต คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ ความรู้ประวัติศาสตร์ และ การแก้โจทย์ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นข้อสอบที่ได้รับการตรวจอนุมัติจากศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐและศูนย์ข้อมูลข่าวสารนาซา
 2. ในกรณีที่ได้คะแนนเท่ากัน ผู้สมัครที่คะแนนเท่ากันจะต้องผ่านการสัมภาษณ์กับผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา และการตัดสินของผู้แทนศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกาถือเป็นที่สิ้นสุด

การรับทุนการศึกษา

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือก 3 คนสุดท้ายจะได้รับทุนการศึกษาเต็มจำนวนในการเดินทางไป US Space Camp ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2563  - 5 เมษายน พ.ศ. 2563 เป็นเวลา 10 วัน ณ ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา เมืองฮันต์สวิลล์ รัฐอลาบามา สหรัฐอเมริกา

โดยทุนการศึกษาที่ได้รับครอบคลุมรายละเอียดดังต่อไปนี้

 1. ค่าเล่าเรียนทั้งหมดที่ศูนย์อวกาศและจรวดแห่งชาติสหรัฐอเมริกา
 2. ค่าที่พัก ค่าเดินทาง และค่าอาหารทั้งหมดในสหรัฐอเมริกา
 3. ตั๋วเครื่องบินไปกลับ กรุงเทพมหานคร – สหรัฐอเมริกา
 4. ค่าดำเนินการวีซ่าสหรัฐอเมริกา
 5. ประกันการเดินทาง
 6. NASA Flight suit

นอกจากนี้ผู้ที่ทำคะแนนได้สูงสุด 2 อันดับแรกในรอบที่ 2 จะได้รับทุนการศึกษาเรียนในระดับปริญญาตรีในคณะใดก็ได้ของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง โดยทุนดังกล่าวที่ได้รับ ไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้น


Space Camp Thailand 2019


สมัครออนไลน์ที่ : https://bit.ly/2Yx5f1h
แจ้งชำระเงิน : https://bit.ly/2OJDUEI
ตรวจสอบสถานะ : https://bit.ly/2GSOnY0

Author

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้ #tutor #สอนพิเศษออนไลน์ #เรียนพิเศษ #สอนคณิตศาสตร์ #สอนภาษาอังกฤษ #สอนภาษาจีน #สอนภาษาญี่ปุ่น #สอนภาษาเกาหลี #สอนวิทยาศาสตร์ #สอนฟิสิกส์ #สอนเคมี #สอนชีววิทยา #กวดวิชา #Tutor_Ferry


Total Rating ✔

4.8 stars – 2,789 reviews

★★★★✩

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

น้องๆอายุ 13-19 ปี มาสอบชิงทุนการศึกษาค้นพบนักบินอวกาศไทย Space Camp Thailand 2019 กัน