สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » ถกการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ในเวทีโลก

20 พ.ค. 2564

ถกการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ในเวทีโลก

รมว.ศธ.ไทย ถก การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีโลก ชวนเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ ให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก

ถกการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ในเวทีโลก

รมว.ศธ.ไทย ถก การศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในเวทีโลก ชวนเตรียมความพร้อมคนรุ่นใหม่ ให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก 


20 พฤษภาคม 2564

น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 18 พ.ค.ที่ผ่านมา ตนได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรี ในระหว่างการประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (UNESCO World Conference on Education for Sustainable Development (ESD) ซึ่งองค์การยูเนสโก ร่วมกับ รัฐบาลสหพันธรัฐเยอรมนี ได้จัดการประชุมขึ้นในรูปแบบทางไกล ถ่ายทอดสดจาก Berlin Congress Center กรุงเบอร์ลิน สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 17-19 พ.ค. ในฐานะหัวหน้าคณะผู้แทนไทยตนได้นำเสนอข้อริเริ่มของไทยด้านการส่งเสริม ESD ผ่านวิดิทัศน์ โดยได้กล่าวถึงความสำคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในฐานะที่เป็นกุญแจสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน หรือ SDGs ให้บรรลุผลภายในปี 2573 ว่า ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19 ) ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและจะเร็วขึ้นไปอีกในอนาคต ดังนั้น จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั่วโลกต้องมีพันธกรณีในการขับเคลื่อนเรื่องดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม

" ดิฉันได้ยังเชิญชวนให้โลกตระหนักถึงความสำคัญของการศึกษาในการเตรียมความพร้อมให้แก่คนรุ่นใหม่ให้มีทักษะที่จำเป็นเพื่อรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วของโลก และประเด็นปัญหาระดับโลกต่างๆ ที่เกิดขึ้น สำหรับประเทศไทย ได้มีการจัดการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งมีความสอดคล้องกับแนวคิดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อีกทั้งปัจจุบัน ประเทศไทยได้พัฒนากิจกรรมนอกหลักสูตร ซึ่งมุ่งเน้นประเด็นปัญหาระดับโลก อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพ การลดภัยพิบัติ ความหลากหลายทางวัฒนธรรม การส่งเสริมสมรรถนะของนักเรียนให้มีความรู้ความเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของโลก และค่านิยมต่างๆ ซึ่งเชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน" รมว.ศึกษาธิการ กล่าว  

ทั้งนี้ การประชุมระดับโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นการประชุมเพื่อสร้างความตระหนักต่อข้อท้าทายของการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนบทบาทสำคัญของการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (ESD) ในการส่งเสริมให้เกิดการบรรลุเป้าหมาย SDGs โดยเฉพาะในสภาวะการแพร่ระบาดของ โควิด-19 และผลักดันการดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานด้าน ESD ฉบับใหม่ (The new global framework ESD for 2030 for the period of 2020-2030) รวมถึงแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน โดยการให้ข้อตกลงร่วมกันด้านนโยบายการศึกษาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในรูปแบบแถลงการณ์กรุงเบอร์ลิน (Berlin Declaration)
การประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยรัฐมนตรีศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการกำหนดนโยบายการศึกษา และด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับ SDGs ผู้แทนหน่วยงานภาคประชาสังคม หน่วยงานภาคเอกชน และผู้เชี่ยวชาญ จำนวนกว่า 2,500 คน จากทุกภูมิภาคทั่วโลก โดยพิธีเปิดการประชุมจัดขึ้นในวันที่ 17 พ.ค. 2564 โดยมี นางสาวออเดรย์ อาซูเลย์  ผู้อำนวยการใหญ่องค์การยูเนสโก และนางสาวอังเกลา แมร์เคิล นายกรัฐมนตรีเยอรมนี ร่วมเปิดการประชุม จากนี้ยังมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การบรรยายสร้างแรงบันดาลใจ  เพื่อการก้าวข้ามข้อท้าทายในการส่งเสริมเรื่อง ESD และแนวทางการดำเนินงานในอนาคต การประชุมเต็มคณะ ว่าด้วยการสร้างความเปลี่ยนแปลงในขณะที่โลกกำลังเผชิญกับวิกฤต และการเปิดเวทีเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างกัน เป็นต้น

Cr : https://www.dailynews.co.th/education/844626

powered by Surfing Waves

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

ถกการศึกษาเพื่อคนรุ่นใหม่ในเวทีโลก