สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » เตรียมปรับหลักสูตร เดินหน้าผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา

20 พฤษภาคม 2564

เตรียมปรับหลักสูตร เดินหน้าผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา

เตรียมปรับหลักสูตร นำร่อง25สถานศึกษา รมว.ศธ.เร่งเดินหน้าผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ

เตรียมปรับหลักสูตร เดินหน้าผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา

เตรียมปรับหลักสูตร นำร่อง25สถานศึกษา รมว.ศธ.เร่งเดินหน้าผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษาตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ


19 พ.ค. 2564

เมื่อวันที 20 พ.ค.น.ส.ตรีนุช เทียนทอง รมว.ศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ขณะนี้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ได้ดำเนินการผลักดันนโยบายการผลิตและพัฒนากําลังคนตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ ซึ่งเรื่องนี้เป็นหนึ่งในนโยบายเร่งด่วนของตนที่จะต้องดำเนินการให้สำเร็จภายในระยะเวลา 5 เดือน เพื่อให้สอดคล้องตามแผนปฏิบัติการการผลิตและพัฒนากําลังคนในสาขาอาชีพที่มีความจําเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ พ.ศ. 2562 – 2565  โดยจากนี้จะผลักดันให้­เกิดการพัฒนาหลักสูตรการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผ่านความร่วมมือระหว่างสกศ. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ  (สคช.)  

รมว.ศึกษาธิการ กล่าวต่อไปว่า ทั้งนี้จะกําหนดแนวทางการพัฒนาหลักสูตร โดยการเทียบเคียงหลักสูตรกับมาตรฐานอาชีพของหน่วยงานในประเทศและมาตรฐานสากล  ซึ่งจะมีสอศ.เป็นผู้รับผิดชอบในการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับคณะอนุกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน ( อ.กรอ.อศ.) สกศ. สคช. รวมถึงสถานศึกษาที่จะเข้­าร่วมเป็นศูนย์บริหารเครือข่ายยการผลิตและพัฒนากําลังคนอาชีวศึกษา  (Center of Vocational Manpower Networking Management: CVM) รวมทั้งสิ้น 25 แห่ง ขณะเดียวกันจะมีการพัฒนาครู เตรียมความพร้อมด้านวัสดุครุภัณฑ์  และทดลองนําร่องใช้­หลักสูตรอย่างน้­อย 1 ภาคเรียน โดยจะเร่งพัฒนาหลักสูตรให้­เสร็จภายในเดือนก.ย.นี้  อย่างไรก็ตามมีกลุ่มสาขาอาชีพที่มีการดําเนินการแล้ว  4 สาขาอาชีพ ได้แก่ สาขาแม่พิมพ์  โลจิสติกส์ โครงสร้­างพื้นฐาน (ระบบราง)  ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์  พลังงานและพลังงานทดแทน และหุนยนต์และระบบอัตโนมัติ  ซึ่งจะเป็นการขึ้นทะเบียนหลักสูตรที่สอดคล­องกับมาตรฐานอาชีพตามกรอบคุณวุฒิแหงชาติ เพื่อเป็นต้­นแบบการดําเนินงานของสาขาอาชีพอื่นๆต่อไปCr : https://www.dailynews.co.th/education/844611

powered by Surfing Waves

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

เตรียมปรับหลักสูตร เดินหน้าผลิตและพัฒนากําลังคนด้านอาชีวศึกษา

ข่าวการศึกษา, News