สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » 50 โจทย์วิชาภาษาไทย มัธยม2 ชุดที่1 พร้อมเฉลยคำตอบ

21 ส.ค. 2564

50 โจทย์วิชาภาษาไทย มัธยม2 ชุดที่1 พร้อมเฉลยคำตอบ

๑.ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของหน่วยในภาษา ก.เสียง ข.พยางค์ ค.คำ ง.ความหมาย

 50โจทย์วิชาภาษาไทย มัธยม2 ชุดที่1 พร้อมเฉลยคำตอบ

แนวข้อสอบวิชาภาษาไทย

มัธยม 2

ชุดที่ 1

๑.ข้อใด ไม่ใช่ ส่วนประกอบของหน่วยในภาษา

ก.เสียง
ข.พยางค์
ค.คำ
ง.ความหมาย

๒.ข้อใดเป็นคำกร่อนเสียง

ก.มะพร้าว
ข.โบสถ์
ค.ตะพาน
ง.ลูกกระดุม

๓.“ชมผกาจำปาจำปี กุหลาบ ราตรี พยอม อังกาบทั้งกรรณิการ์” จากข้อความนี้มีคำใดที่มี ๓ พยางค์

ก.ชมผกา
ข.จำปาจำปี
ค.กรรณิการ์
ง.พยอม

๔.จากข้อความในข้อ ๓ มีพยางค์ที่เล็กที่สุดมีกี่คำ

ก.๕  คำ
ข.๘  คำ
ค.๑๐  คำ
ง.๑๓  คำ

๕.ข้อใดเป็นคำประสมที่เกิดจากคำวิเศษณ์ประสมกับคำวิเศษณ์

ก.เขียวหวาน
ข.ต้มจืด
ค.ตามลำพัง
ง.เพื่อนฝูง


๖.ข้อใดเป็นการนำคำซ้ำมาซ้อนกัน

ก.เล่นหูเล่นตา
ข.กล้าได้กล้าเสีย
ค.เดินไปเดินมา
ง.หลับๆ ตื่นๆ

๗.ข้อใดเป็นคำสมาสทั้งหมด

ก.ศิลปกรรม  หวานเย็น
ข.ราชการ  พุทธศาสนา
ค.กันสาด  ราชกุมาร 
ง.เห็นอกเห็นใจ  มิดีมิร้าย


๘.ข้อใด ไม่ใช่ คำไทยแท้ทุกคำ

ก.เผด็จ  คะน้า
ข.หนู  สาด
ค.เลือด  เมื่อย
ง.ปาก  ตา

๙.“เพื่อนของฉันบางคนชอบกิน แป๊ะซะ พะโล้ ก๋วยจั๊บ แต่ไม่ชอบกิน เต้าทึง เต้าหู้ เต้าส่วน” ชื่ออาหารที่กล่าวถึงมาจากภาษาใด 

ก.ไทยแท้
ข.จีน
ค.เขมร
ง.บาลีสันสกฤต

๑๐.คำข้อใด ไม่ เป็นคำแผลง

ก.กำเนิด
ข.จำหน่าย
ค.จำเรียง
ง.ตำรวจ

๑๑.“ขลาด” เป็นคำที่มาจากภาษาเขมรเพราะข้อใด

ก.เป็นคำควบกล้ำ
ข.มีตัวสะกด
ค.มีการแผลงคำ
ง.มีสระ

๑๒.ข้อใดเป็นคำมาจากภาษาบาลีทุกคำ

ก.จุฬา  มัจฉา
ข.บุญ  วิชา
ค.ปัญญา  ศีรษะ
ง.อาชา  จิต

๑๓.“คนเกียจคร้านไม่ชอบทำงาน” คำที่ถูกขยายในประโยคนี้คือข้อใด

ก.คน
ข.ไม่
ค.ชอบ
ง.ทำงาน

๑๔.ข้อใดมีคำสันธานแสดงความเป็นเหตุเป็นผล

ก.ผู้หญิงพูดได้ไพเราะกว่าผู้ชาย
ข.นกแก้วขันเสียงไพเราะ
ค.ไพรัชไม่มีวินัยเพราะอะไร
ง.ฉันประสบความสำเร็จเพราะขยัน

๑๕.ข้อใดเป็นประโยคความเดียว

ก.แตงโมไม่ชอบกินแตงโม
ข.ส้มโอป่วยจึงไม่ได้ไปทำงาน
ค.ใบเตยอาบน้ำเสร็จแล้วจึงกินข้าว
ง.มะนาวและมะกรูดเป็นพืชสมุนไพร

๑๖.ข้อใดเป็นลักษณะเด่นที่สุดของประโยคความรวม

ก.มีใจความ ๒ ใจความ
ข.มีสันธานเป็นตัวเชื่อม
ค.มีใจความตั้งแต่ ๒ ใจความขึ้นไป
ง.ประกอบด้วยประโยคย่อยๆ หลายประโยค

๑๗.ข้อใดใช้ลักษณนามไม่ถูกต้อง

ก.ผ้ายกดอก ๓ ผืน
ข.นิทานอีสป ๒ เรื่อง
ค.โครงการ ๕ รายการ
ง.คณะลำตัด ๓ คณะ

๑๘.ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของคำอุทานเสริมบท

ก.เน้นความหมาย
ข.แสดงความรู้สึก
ค.เพื่อความคล้องจอง
ง.เพิ่มเสียงให้ข้อความ

๑๙.ข้อใดมีคำสมุหนามอยู่ในประโยคด้วย

ก.ฝูงนกพากันออกหาอาหารแต่เช้าตรู่
ข.ช้างพลายอาศัยอยู่ในป่า
ค.หินกองขวางอยู่หน้าประตู
ง.ใครไปเที่ยวงานสัปดาห์หนังสือบ้าง

๒๐.ข้อใดเป็นประโยคที่มีอกรรมกริยา

ก.ปลาว่ายน้ำ
ข.แม่คิดถึงลูก
ค.เวทิตาหัวเราะเสียงดัง
ง.คนสวนทำสวน

๒๑.สำนวนใดมีความหมายตรงกับ “คนเก่าของสถานที่ใดสถานที่หนึ่ง”

ก.ก้นหม้อ
ข.ลูกหม้อ
ค.ก้นรั่ว
ง.เจ้าถิ่น

๒๒.“เขาต้อง คิดบัญชี กับคนที่มารังแกน้องสาวของเขาแน่ๆ” คำที่ขีดเส้นใต้มีความหมายตรงกับข้อใด

ก.คิดเลข
ข.แก้แค้น
ค.ทำบัญชีรับ – จ่าย
ง.ปกป้อง

๒๓.ภาษาถิ่นอีสานคือภาษาที่พูดกันในจังหวัดใดทั้งหมด

ก.แพร่  น่าน  ศรีสะเกษ
ข.พิจิตร  ชัยภูมิ  สุรินทร์
ค.ร้อยเอ็ด  ขอนแก่น  อุบลราชธานี
ง.นครพนม  เลย  นครสวรรค์

๒๔.“หมากสีดา” ในภาษาถิ่นอีสานหมายถึงข้อใด

ก.ขนุน
ข.มะม่วง
ค.ฝรั่ง
ง.ชมพู่

๒๕.ข้อใด ไม่ใช่ คำราชาศัพท์

ก.ทรงพระสุบิน
ข.อาพาธ
ค.ทำวัตร
ง.เครื่องสำอาง

๒๖.คำราชาศัพท์ข้อใดมีความหมายต่างหมวดจากข้ออื่น

ก.พระสาง
ข.พระสุคนธ์
ค.พระวิสูตร
ง.พระฉาย

๒๗.ข้อใดใช้ “ทรง” ถูกต้องทั้งหมด

ก.   ทรงโปรด  ทรงเสวย
ข.   ทรงโปรด  ทรงบรรทม
ค.   ทรงคอย  ทรงตัว
ง.    ทรงวิ่ง  ทรงดนตรี

๒๘.ข้อใดเขียนสะกดถูกทุกคำ

ก.ศุภฤกษ์  สัณฐาน
ข.อันฑชะ  ชันสูตร
ค.เกาทัณฑ์  พิสดาร
ง.คนธรรพ์  อับสร

๒๙.ข้อความในข้อใดมีคำเขียนสะกด ไม่ ถูกต้อง

ก.โอกาสหน้าเข้าพรรษาเทศกาล
ข.คืนใดไม่เที่ยวไนต์คลับ มันนอนไม่หลับจริงๆ
ค.เหลือบไรยุงรินนิดเดียวมิให้ราคิณ
ง.อ้อมอกพี่นี้จะปกป้องให้น้องอิงอุ่น

๓๐.ข้อความในข้อใดมีคำที่อ่านอักษรควบไม่แท้

ก.มนต์รักแม่กลอง / แทรกแซม / คิดถึงแก้มนวลนาง
ข.น้ำตาลใกล้มด / อย่าให้พี่อดอาลัยหา
ค.เมื่อก่อนนี้เคยเห็นแต่ผีหลอกคน
ง.ให้หวิวอุราน้ำตารินหลั่ง

๓๑.ข้อใดคือความหมายตรงกับคำว่า “ดัชนี”

ก.รายชื่อหนังสือ เอกสารชื่อบุคคล
ข.รายการคำหรือชื่อสำคัญในเรื่อง
ค.ข้อความเพิ่มเติมท้ายเล่ม
ง.ข้อความที่อ้างอิง หรือสรุปมา

๓๒.ข้อใด ไม่ใช่ คุณสมบัติของนักอ่านที่ดี

ก.จับใจความจากเรื่องที่อ่านได้โดยไม่ต้องอ่านย้อน
ข.มีนิสัยรักการอ่าน อยากอ่านอยู่เสมอ
ค.อ่านออกเสียงเบาๆ ตามไปด้วย
ง.ใช้วิจารณญาณในการอ่าน

๓๓.ข้อใดคือหน้าแรกของเว็บไซต์

ก.อินเทอร์เน็ต
ข.เว็บไซต์
ค.เว็บเพจ
ง.โฮมเพจ

๓๔.ข้อใด ไม่ใช่ ข้อพิจารณาในการเลือกอ่านสื่อสารสนเทศด้านเนื้อหา

ก.ภาษาที่ใช้ไม่โลดโผน รุนแรง
ข.ข้อมูลเป็นวิชาการล้วนๆ เพื่อประโยชน์ของผู้อ่าน
ค.ข้อมูลเป็นข้อเท็จจริง ถูกต้องไม่บิดเบือน
ง.การแสดงความคิดเห็น เป็นข้อความเชิงสร้างสรรค์

๓๕.ข้อใดเป็นคำที่มีความหมายกว้าง

ก.กุหลาบพวง
ข.กุหลาบมอญ
ค. กุหลาบหนู
ง.ดอกไม้

๓๖.ข้อใดเป็นคำศัพท์ที่มีความหมายต่างจากพวก

ก.พนา
ข.สิงขร
ค.บรรพตา
ง.บรรพต

๓๗.การอ่านแผนที่ข้อใดถูกต้อง “ลักษณะภูมิประเทศของประเทศไทย มีแม่น้ำดังนี้.....”
ก.แม่น้ำทางภาคใต้ ได้แก่ แม่น้ำตาปี
ข.แม่น้ำทางภาคตะวันออก ได้แก่ แม่น้ำมูล
ค.แม่น้ำทางภาคกลาง ได้แก่ แม่น้ำแม่กลอง
ง.แม่น้ำทางภาคเหนือ ได้แก่ แม่น้ำป่าสัก

๓๘.ข้อใดคือความหมายของแผนภูมิ

ก.แบบที่เขียนย่อจากพื้นดิน
ข.แผนที่เส้นหรือตารางเพื่อแสดงเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ค.แผนที่ใช้รูปภาพแทนข้อมูล
ง.ช่องสี่เหลี่ยมเกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน

๓๙.แผนภูมิแสดงจำนวนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น จำแนกตามเพศ ปีการศึกษา ๒๕๔๙ มีจำนวนดังนี้


ชาย แทน ๕๐๐ คน
หญิง แทน ๕๐๐ คน
แผนภูมินี้ข้อใดอ่านถูกต้อง

ก.ชายจำนวน ๒,๔๐๐ คน หญิงจำนวน ๑,๒๐๐ คน
ข.ชายจำนวน ๒,๕๐๐ คน หญิงจำนวน ๑,๒๐๐ คน
ค.ชายจำนวน ๒,๕๕๐ คน หญิงจำนวน ๑,๒๐๐ คน
ง.ชายจำนวน ๓,๐๐๐ คน หญิงจำนวน ๒,๐๐๐ คน

๔๐.ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของเรื่องสั้น
ก.มีตัวละครน้อยข.มีหลายฉาก
ค.มีแนวคิดสำคัญเรื่องเดียวง.ใช้บทสนทนาสั้นๆ
๔๑.ข้อใดคือเรื่องสั้นที่ดัดแปลงมาจากเรื่องของนักเขียนชาวต่างประเทศ
ก.คุณย่าเพิ้งข.สร้อยคอที่หายไป
ค.หางแมวง.ความพยาบาท

๔๒.ข้อใด ไม่จัด เป็นงานเขียนประเภทสารคดี

ก.การท่องเที่ยว
ข.บันทึกความทรงจำ
ค.บันทึกการเรียน
ง.ชีวประวัติ

อ่านสารคดีต่อไปนี้แล้วตอบคำถามข้อ ๔๓ – ๔๕ 
“ตุ๊กตาเด็กเล่นนิยมทำเป็นรูปนก ลิง และสัตว์อื่นๆ เคลือบด้วยน้ำยาสีเขียว คนไทยได้ทำตุ๊กตาสืบต่อมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยาและสมัยรัตนโกสินทร์ จนกระทั่งมีคำพังเพยว่า “อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น” ตุ๊กตาไทยมี ๔ ประเภทคือ ตุ๊กตาใช้ในพิธีกรรม ใช้สำหรับเด็กเล่น ตุ๊กตาศิลปกรรมและตุ๊กตาอื่นๆ”
(สุทธิลักษณ์  อำพันวงศ์)


๔๓.สารคดีนี้ควรตั้งชื่อใดจึงจะเหมาะสม

ก.ตุ๊กตาเสียกบาล
ข.ตุ๊กตาเด็กเล่น
ค.ตุ๊กตาไทย
ง.ของเล่นเด็กไทย

๔๔.การทำตุ๊กตามีมาตั้งแต่สมัยใด

ก.กรุงสุโขทัย
ข.กรุงศรีอยุธยา
ค.กรุงธนบุรี
ง.กรุงรัตนโกสินทร์

๔๕.ตุ๊กตารูปสัตว์ต่างๆ จัดเป็นตุ๊กตาประเภทใด

ก.ตุ๊กตาเด็กเล่น
ข.ตุ๊กตาพิธีกรรม
ค.ตุ๊กตาศิลปกรรม
ง.ตุ๊กตาอื่นๆ

๔๖.ข้อใดใช้คำสำหรับพระสงฆ์ถูกต้อง

ก.ปีนี้พระใกล้บ้านตายไปหลายรูป
ข.อย่าเสียงดังเพราะหลวงตานอนหลับอยู่
ค.พระสงฆ์ป่วยอยู่โรงพยาบาลสงฆ์
ง.คุณแม่จะนิมนต์เจ้าอาวาสมาที่บ้าน

๔๗.“ถวายอดิเรก” มีความหมายตรงกับข้อใด

ก.บอก
ข.ยินดีด้วย
ค.สวดมนต์อวยพร
ง.ถวายของ

๔๘.ข้อใดใช้ประโยคคำถามที่ต้องการคำตอบได้ถูกต้อง

ก.เธอทำงานเสร็จแล้ว
ข.ดื่มหรือไม่ดื่มนมก่อนนอนก็ได้
ค.แกงส้มมะละกอถ้วยนี้อร่อยดีนะ
ง.ฟังเพลงคลายเครียดไหม

๔๙.การอ่านในข้อใด ไม่ ควรย่อความ

ก.การอ่านสารคดี
ข.การอ่านขั้นตอนการทำอาหาร
ค.การเล่าเรื่องหน้าชั้น
ง.การอ่านโฆษณา

๕๐.ข้อใด ไม่ใช่ การเขียนคำนำที่ดีในการเขียนเรียงความ

ก.นำด้วยภาษิตคำพังเพย
ข.นำด้วยคำคม
ค.นำด้วยการให้คำจำกัดความ
ง.นำด้วยการสรุปเหตุการณ์

เฉลย

๑.ง.

๒.ก.

๓.ค.

๔.ง.

๕.ก.

๖.ง.

๗.ข.

๘.ก

.๙.ข.

๑๐.ค.

๑๑.ก.

๑๒.ก.

๑๓.ก.

๑๔.ง.

๑๕.ก.

๑๖.ข.

๑๗.ค

.๑๘.ข.

๑๙.ก.

๒๐.ค.

๒๑.ข.

๒๒.ข.

๒๓.ค.

๒๔.ค.

๒๕.ง.

๒๖.ค.

๒๗.ง.

๒๘.ก.

๒๙.ค.

๓๐.ก.

๓๑.ข.

๓๒.ค.

๓๓.ง.

๓๔.ข.

๓๕.ง.

๓๖.ก.

๓๗.ก.

๓๘.ข.

๓๙.ง.

๔๐.ข.

๔๑.ข.

๔๒.ค.

๔๓.ค.

๔๔.ก.

๔๕.ก.

๔๖.ง.

๔๗.ค.

๔๘.ง.

๔๙.ข.

๕๐.ง.


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

50 โจทย์วิชาภาษาไทย มัธยม2 ชุดที่1 พร้อมเฉลยคำตอบ