สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

หาติวเตอร์บอกให้เราค้นหาให้
คลิก-ปล่อย แล้วลองหาอีกที

» » 10 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 พร้อมเฉลยละเอียด

18 สิงหาคม 2564

10 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 พร้อมเฉลยละเอียด

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 1. พารามีเซียมจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว อาศัยสมบัติข้อใดในการจัด

10 ข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1 พร้อมเฉลยละเอียด

แนวข้อสอบวิทยาศาสตร์ ม.1

1. พารามีเซียมจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียว อาศัยสมบัติข้อใดในการจัด

ก. สามารถเปลี่ยนรูปร่างของเซลล์ได้
ข. ผนังเซลล์มีความอ่อนนุ่ม  สารต่างๆ ผ่านเข้าออกได้ง่าย
ค. เซลล์ 1 เซลล์ประกอบด้วยออร์แกเนลล์มากมายกว่าเซลล์ปกติทั่วไป
ง. กิจกรรมต่างๆ ในการดำรงชีวิตจะเกิดขึ้นภายในเซลล์เพียงเซลล์เดียว

2. ส่วนที่ห่อหุ้มด้านนอกสุดของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เหมือนกันหรือต่างกัน และส่วนนั้นคืออะไร

ก. เหมือนกัน คือ ส่วนที่เรียกว่าผนังเซลล์
ข. เหมือนกัน คือ ส่วนที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์
ค. ต่างกัน ส่วนนอกสุดของเซลล์พืช คือ ผนังเซลล์ ส่วนของเซลล์สัตว์ คือ เยื่อหุ้มเซลล์
ง. ต่างกัน ส่วนนอกของเซลล์พืช คือ เยื่อหุ้มเซลล์ ส่วนของเซลล์สัตว์ คือ ผนังเซลล์

3.ให้พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับออร์แกเนลล์ที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์ นักเรียนคิดว่าออร์แกเนลล์ดังกล่าว คืออะไร
“มีลักษณะค่อนข้างกลม มีเยื่อบางๆ ห่อหุ้ม ภายในประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่า โครโมโซม”

ก. แวคิวโอล
ข. คลอโรพลาสต์
ค. นิวคลีโอลัส
ง. นิวเคลียส

4. เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของคน มีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกัน คือ เยื่อหุ้มเซลล์ ไซโทพลาซึม และนิวเคลียส แต่เหตุใดเซลล์ของอวัยวะต่างชนิดกันจึงมีรูปร่างต่างกัน

ก.  เซลล์ถูกสร้างขึ้นในระยะเวลาต่างกัน
ข. เซลล์แต่ละชนิดทำหน้าที่เฉพาะแตกต่างกัน
ค. อวัยวะมีขนาดต่างกันเซลล์จึงมีรูปร่างต่างกัน
ง. อวัยวะมีรูปร่างต่างกันเซลล์จึงมีรูปร่างต่างกัน

5. ผนังเซลล์มีหน้าที่ใด
1. ทำให้เซลล์คงรูปอยู่ได้
2. ป้องกันอันตรายให้แก่ออร์แกเนลล์ภายในเซลล์
3. ป้องกันการผ่านเข้าออกของสารต่างๆ ระหว่างภายในและภายนอกเซลล์

ก. 1 และ 2
ข. 2 และ 3
ค. 1 และ 3
ง. 1, 2 และ 3

6. การปลูกพืชในดินหรือในกระถางนั้นต้องพรวนดินอยู่เสมอ เพราะเหตุใด

ก. เพิ่มปุ๋ยอนินทรีย์ให้แก่ดิน
ข. เพื่อให้เห็นว่ามีดินจำนวนมาก
ค. เพื่อให้ดินไม่จับกันเป็นก้อนแข็ง
ง. เพิ่มปริมาณแก๊สออกซิเจนให้แก่ดิน

7. ปัจจัยในข้อใดที่ไม่เกี่ยวกับอัตราการแพร่ของโมเลกุลของสารผ่านเยื่อเลือกผ่าน

ก. อุณหภูมิของสาร
ข. ขนาดอนุภาคของสาร
ค. เวลาที่ใช้ในการแพร่ของสาร
ง. ความเข้มข้นของสารแต่ละด้านของเยื่อเลือกผ่านไม่เท่ากัน

8. ออสโมซิสเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารใด

ก. น้ำ
ข. น้ำตาลกลูโคส
ค. แร่ธาตุโซเดียม
ง.  เกลือแร่ที่ละลายน้ำได้

9. เมื่อเปิดขวดน้ำหอมในมุมหนึ่งของห้อง ปรากฏว่ากลิ่นของน้ำหอมฟุ้งกระจายไปทั่วห้อง ลักษณะเช่นนี้เกิดจากกระบวนการใด

ก. การแพร่
ข. การออสโมซิส
ค. การฟุ้งกระจาย
ง. การซึมผ่าน

10. เยื่อหุ้มเซลล์มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านหมายความว่าอย่างไร

ก. ยอมให้โมเลกุลของสารทุกชนิดผ่านเข้า-ออกได้
ข. ยอมให้โมเลกุลของสารบางชนิดเท่านั้นที่ผ่านเข้า-ออกได้
ค. ยอมให้สารบางชนิดผ่านเข้าเซลล์ได้ แต่ผ่านออกจากเซลล์ไม่ได้
ง. ยอมให้สารชนิดหนึ่งผ่านออกจากเซลล์ได้ แต่ผ่านเข้าเซลล์ไม่ได้

เฉลยละเอียดข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์ ม.1 


1. ตอบ ง.
พารามีเซียมประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว แต่สามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์
2. ตอบ ค.
ส่วนที่ห้อหุ้มอยู่ด้านนอกของเซลล์พืช คือ ผนังเซลล์ ซึ่งมีความแข็งแรงช่วยให้เซลล์คงรูปอยู่ได้ ส่วนที่ห่อหุ้มด้านนอกของเซลล์สัตว์ คือ เยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ ยืดหยุ่นได้
3. ตอบ ง.
ส่วนประกอบของเซลล์ที่มีลักษณะตามที่กล่าวนั้น คือ นิวเคลียส ซึ่งภายในมีโครโมโซม ซึ่งเป็นที่อยู่ของยีนที่เป็นสารพันธุกรรมควบคุมการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
4. ตอบ ง.
การที่เซลล์แต่ละชนิดมีรูปร่างแตกต่างกันทั้งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกัน เพราะ เซลล์แต่ละชนิดถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เฉพาะแตกต่างกัน
5. ตอบ ก.
ผนังเซลล์เป็นโครงสร้างที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกสุดของเซลล์พืช ประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลส ผนังเซลล์มีหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ ป้องกันอันตรายให้แก่ส่วนต่างๆ ในเซลล์ และทำให้เซลล์คงรูปอยู่ได้

6. ตอบ ง.
การเจริญเติบโตของพืชต้องการน้ำ แร่ธาตุ และออกซิเจน โดยการออสโมซิสหรือการแพร่เข้าสู่เซลล์รากแล้วส่งขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืช ซึ่งการพรวนดินจะช่วยเพิ่มแก๊สออกซิเจนในดิน

7. ตอบ ค.
การแพร่ของสารผ่านเยื่อเลือกผ่านขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ คือ ความเข้มข้นของสาร ขนาดอนุภาคของสาร และอุณหภูมิของสารนั้น ดังนั้น เวลาจึงไม่เกี่ยวข้องกับอัตราการ แพร่ของสาร
8. ตอบ ง.
ออสโมซิส (osmosis) เป็นกระบวนการที่โมเลกุลของน้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่าน ซึ่งถ้าเป็นโมเลกุลของสารอื่นจะเรียกว่า การแพร่
9. ตอบ ก.
การแพร่ (diffusion) หมายถึง การเคลื่อนที่หรือการกระจายของโมเลกุลของสารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมาก (มีจำนวนโมเลกุลของสารมาก) ไปยังบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารน้อย (มีจำนวนโมเลกุลของสารน้อย) หรือไม่มีเลย เช่น การแพร่ของโมเลกุลของน้ำหอมไปทั่วห้อง
10. ตอบ ข.
เยื่อเลือกผ่าน คือ เยื่อที่ยอมให้โมเลกุลของสารบางชนิดผ่านได้ แต่โมเลกุลของสารบางชนิดผ่านไม่ได้เนื่องจากเยื่อมีขนาดของรูเล็ก ดังนั้นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถผ่านได้

2 comments:

  1. ไม่ระบุชื่อ18/11/65 10:14

    เป็นประโยชน์ต่อนักเรียนมากเลย

    ตอบลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ2/5/66 11:03

    ดีมากค่ะ จากใจเลย

    ตอบลบ