สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » [ดาวน์โหลด] คู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยม 4-6

03 พฤษภาคม 2565

[ดาวน์โหลด] คู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยม 4-6

คู่มือครูภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยม 4-6 คู่มือครูนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เสริมในการเรียน การสอน ด้านพลังงานแบบบูรณาการของโครงการวิจัย “โครงการพัฒนากระบวนก

[ดาวน์โหลด] คู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยม 4-6

คู่มือครูภาษาอังกฤษ

ระดับชั้นมัธยม 4-6

คู่มือครูนี้จัดทําขึ้นเพื่อใช้เสริมในการเรียน การสอน ด้านพลังงานแบบบูรณาการของโครงการวิจัย “โครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้แบบบูรณาการด้านพลังงานเสริมในหลักสูตรประถมและมัธยมศึกษา (ปีที่ 2)” ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สํานักนโยบายและแผนพลังงาน ดําเนินการโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

คู่มือครูนี้ได้ออกแบบและจัดทําให้สอดคล้องกับความรู้ของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นการศึกษาตาม สาระการเรียนรู้แกนกลางตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ของสํานักวิชาการและ มาตรฐานการศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ คําศัพท์วิชาการที่ใช้ ส่วนใหญ่อ้างอิงจาก พจนานุกรมศัพท์พลังงาน (อังกฤษ-ไทย) ราชบัณฑิตยสถาน (2551) โดยชุดคู่มือครูนี้ได้ ถูกแบ่งออกเป็น 8 สาระวิชาเพื่อให้สอดคล้องกับสาระการเรียนรู้แกนกลาง ดังที่กล่าวมาข้างต้น คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพ และเทคโนโลยีและภาษาต่างประเทศ และคณะทํางานได้จัดทําชุดสื่อการสอน (บัตรรูปภาพ/บัตรคําศัพท์, ชุด ทดลอง, สื่อภาพเคลื่อนไหว อนิเมชั่นและโปรแกรมอินเตอร์แอคทีฟต่างๆ) เพื่อใช้ประกอบการสอนในชุดคู่มือ ครูนี้ 

นอกจากนี้คณะทํางานได้จัดทําหนังสือความรู้พื้นฐานด้านพลังงานสําหรับครูเพื่อใช้ในการอบรมครู โดยแบ่งเนื้อหาเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับที่1 สําหรับชั้นประถมศึกษาและผู้ไม่มีพื้นฐานด้านพลังงาน ระดับที่2  สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับที่3 สําหรับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  

คณะผู้จัดทําขอขอบคุณ กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สํานักนโยบายและแผนพลังงาน ที่ ให้ทุนสนับสนุนการดําเนินโครงการนี้ขอขอบคุณผู้ทรงคุณวุฒิและคุณครูทุกท่านที่กรุณาให้ข้อคิดเห็นและ ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ในโครงการนี้ 
คณะผู้จัดทําหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือครูชุดนี้จะเป็นประโยชน์สําหรับกระบวนการเรียนรู้ของนักเรียน ในประเทศไทยโดยมีการเพิ่มสาระด้านพลังงานเพื่อทําให้คุณครูสามารถนําไปใช้เพื่อประกอบการเรียน การ สอน ให้แก่นักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถทําให้นักเรียนมีความเข้าใจที่ถูกต้องในเรื่องของ พลังงาน ตลอดจนสามารถนําไปปรับใช้กับชีวิตประจําวันทั้งในปัจจุบันและในอนาคตซึ่งจะส่งผลให้เกิดการ พัฒนาพลังงานของประเทศไทยอย่างยั่งยืนสืบไป 

คณะผู้จัดทํา 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

[ดาวน์โหลด] คู่มือครูวิชาภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยม 4-6

คู่มือครูภาษาอังกฤษ, ดาวน์โหลด, เอกสารการเรียนฟรี, doc, download