สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » TPAT2 20 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ #TCAS66

17 กรกฎาคม 2565

TPAT2 20 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ #TCAS66

โครงสร้างข้อสอบ TPAT2 ข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็นข้อสอบ 3 ส่วน ผู้สอบสามารถเลือกสอบได้ จำนวนข้อ TPAT21 ทัศนศิลป์ 50 ข้อ TPAT22 ด

TPAT2 20 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ #TCAS66โครงสร้างข้อสอบ TPAT2

ข้อสอบ TPAT2 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็นข้อสอบ 3 ส่วน ผู้สอบสามารถเลือกสอบได้

จำนวนข้อ

 • TPAT21 ทัศนศิลป์ 50 ข้อ
 • TPAT22 ดนตรี 50 ข้อ
 • TPAT23 นาฏศิลป์ 50 ข้อ

รวม 150 ข้อ

คะแนนเต็ม

TPAT2 20 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ | คะแนนรวม (TPAT21+TPAT22+TPAT23) 100 คะแนน

 • TPAT21 ทัศนศิลป์ 100 คะแนน
 • TPAT22 ดนตรี 100 คะแนน
 • TPAT23 นาฏศิลป์ 100 คะแนน


TPAT21 ทัศนศิลป์ 100 คะแนน ประกอบด้วย 50 ข้อ

พื้นฐานทางทัศนศิลป์ 30 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 60 คะแนน
หลักการออกแบบและการจัดองค์ประกอบศิลป์
การวิเคราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์งานทัศนศิลป์
ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างทัศนศิลป์ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
การเห็นคุณค่าและสามารถถ่ายทอดความรู้สึกที่มีต่องานทัศนศิลป์
ทัศนศิลป์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน 20 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 40 คะแนน
การเลือกใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมในการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์
การนําศิลปะ ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน
ความรู้รอบตัวเกี่ยวกับทัศนศิลป์ในชีวิตประจําวัน

TPAT22 ดนตรี 100 คะแนน ประกอบด้วย 50 ข้อ

องค์ประกอบดนตรี 25 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 50 คะแนน
จังหวะ (Rhythm)
ทํานอง (Melody)
เสียงประสาน (Harmony)
รูปพรรณ (Texture)
สีสันของเสียง (Tone Color)
ลักษณะของเสียง
รูปแบบ (Form)
บริบทที่เกี่ยวข้องทางดนตรี 25 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 50 คะแนน
ประวัติและวรรณคดีดนตรี
เครื่องดนตรีและแหล่งกําเนิดของเสียง
ระดับของการฟัง
หลักในการปฏิบัติทักษะดนตรี
ความเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างดนตรีกับสังคมและการประยุกต์ใช้ดนตรีในชีวิต

TPAT23 นาฏศิลป์ 100 คะแนน ประกอบด้วย 50 ข้อ

พื้นฐานการใช้ร่างกายทางด้านนาฏศิลป์ 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน
การเตรียมพร้อมร่างกายเพื่อปฏิบัตินาฏศิลป์
พื้นฐานการเคลื่อนไหวร่างกาย
การสื่อสารด้วยท่าทาง 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน
อารมณ์ความรู้สึกเชิงบวก เช่น ดีใจ มีความสุข เบิกบาน
อารมณ์ความรู้สึกเชิงลบ เช่น เสียใจ เจ็บปวด สิ้นหวัง
การสื่อความหมาย
การแสดงออกทางสีหน้าแววตา

หลักการใช้พื้นที่ทางด้านนาฏศิลป์ 15 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 30 คะแนน

ทิศทาง
 • ระดับ
 • ขนาด
 • การใช้พื้นที่ในการแสดง
 • การเคลื่อนที่และแปรแถว

ปฏิภาณไหวพริบสําหรับผู้แสดงนาฏศิลป์ 10 ข้อ ข้อละ 2 คะแนน รวม 20 คะแนน

 • การแก้ไขสถานการณ์ก่อนการแสดง
 • การแก้ไขสถานการณ์ระหว่างการแสดง
การคิดคะแนนรวม
คะแนนรวม คำนวณจากการเฉลี่ยทั้งสามส่วน เต็ม 100 คะแนน

ตัวอย่างข้อสอบ TPAT21 ทัศนศิลป์

ตอนที่ 1 พื้นฐานทางทัศนศิลป์

1. ภาพนี้แสดงความรู้สึกข้อใด

ตอนที่ 1 พื้นฐานทางทัศนศิลป์
คำตอบ
1.สงบ
2.เคลื่อนไหว
3.ขัดแย้ง
4.สับสนวุ่นวาย

คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 2

ตอนที่ 2 ทัศนศิลป์กับการประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวัน

1. ข้อใดต่อไปนี้ให้สีแดง

คำตอบ
1.ขมิ้น
2.ครั่ง
3.ดอกคำฝอย
4.ใบแมงลัก

คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 2


ตัวอย่างข้อสอบ  TPAT22 ดนตรี

ตอนที่ 1 องค์ประกอบดนตรี

1. โน้ตในข้อใดมีระดับเสียงสูงที่สุด

ตัวอย่างข้อสอบ TPAT22 ดนตรี
คำตอบ
1.ก
2.ข
3.ค
4.ง

คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 4

ตอนที่ 2 บริบทที่เกี่ยวข้องทางดนตรี

1. การเกิดเสียงของเครื่องดนตรีในข้อใดไม่เหมือนกัน

คำตอบ
1.ซออู้ และ ไวโอลิน
2.กระจับปี่ และ โอโบ
3.ขลุ่ย และ รีคอร์ดเดอร์
4.โปงลาง และ ไซโลโฟน

คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 2

ตัวอย่างข้อสอบ   TPAT23 นาฏศิลป์

ตอนที่ 1 พื้นฐานการใช้ร่างกายทางด้านนาฏศิลป์

1. หากต้องการกระตุ้นให้ร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นไม่ควรปฏิบัติตามข้อใด

คำตอบ
1.วิ่งเคลื่อนที่
2.วิ่งอยู่กับที่
3.เดิน
4.ยืนนิ่ง

คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 4

ตอนที่ 2 การสื่อสารด้วยท่าทาง

1. หากมีความสุข ควรปฏิบัติตามข้อใด

คำตอบ
1.ยืนงอเข่าและงอลำตัวลงเล็กน้อย ก้มหน้าลงมองพื้น ปล่อยมือห้อยลงข้างลำตัว
2.เขย่งเท้ายืดลำตัวเงยหน้ามองขึ้นด้านบน กางแขนออกคล้ายตัวอักษรวี (V)
3.นอนหงายลงบนพื้นตั้งเข่าซ้ายขึ้นวางเท้าขวาบนเท้าซ้าย ใช้หลังมือบริเวณข้อมือวางที่หน้าผาก
4.นั่งคุกเข่ายกก้นขึ้น ยื่นมือทั้งสองข้างขนานกันไปด้านหน้าเฉียงขึ้นประมาณ 45 องศา (หันฝ่ามือขึ้น) เงยหน้าขึ้นเล็กน้อย

คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 2

ตอนที่ 3 หลักการใช้พื้นที่ทางด้านนาฏศิลป์

1. ข้อใดไม่ใช่ท่าที่ถูกจัดให้อยู่ในระดับต่ำ

คำตอบ
1.นอนตะแคง
2.นั่งพับเพียบ
3.ยืนงอเข่า
4.อยู่ในระดับต่ำทุกข้อ

คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 3

ตอนที่ 4 ปฏิภาณไหวพริบในการแสดงนาฏศิลป์

1. ระหว่างการแสดงระบำมวลหมู่ หากพบว่าผ้านุ่งหรือกระโปรง หรือกางเกงที่ตนเองสวมอยู่กำลังจะหลุด ควรปฏิบัติอย่างไร

คำตอบ
1.ใช้มือข้างใดข้างหนึ่งประคองชิ้นส่วนนั้นไว้จนกว่าจะจบการแสดง
2.ใช้มือประคองชิ้นส่วนนั้นไว้แล้วออกจากเวทีอย่างแนบเนียนเพื่อจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นและกลับออกมาแสดงอีกครั้งด้วยความมั่นใจ
3.ไม่จำเป็นต้องสนใจเครื่องแต่งกาย เพราะหากหลุดก็ดึงออกจากร่างกายอย่างแนบเนียนแล้วแสดงต่อจนจบ
4.พยายามสื่อสารกับผู้ชมว่าชิ้นส่วนเครื่องแต่งกายของตนมีปัญหาเพื่อขอความช่วยเหลือ

คำตอบที่ถูกคือ ข้อ 2

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

TPAT2 20 ความถนัดศิลปกรรมศาสตร์ โครงสร้างข้อสอบและตัวอย่างข้อสอบ #TCAS66

ข่าวการศึกษา, DEK66, News, Tcas, TPAT2