สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การสอบ ONET

17 สิงหาคม 2565

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การสอบ ONET

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้มีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ 3 ระดับ คือ ระดับชั้นเรียน ระดับสถานศึกษา และระดับชาติ

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การสอบ ONET

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์

การสอบ ONET

หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน กําหนดให้มีการวัดผลการเรียนรู้ของผู้เรียนไว้ 3 ระดับ คือ 

  • ระดับชั้นเรียน
  • ระดับสถานศึกษา
  • และระดับชาติ 
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจด้านคุณภาพของผู้เรียนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. การวัดผลและประเมินผลระดับชั้นเรียน เป็นหน้าที่ของครูผู้สอนที่จะต้องหาคําตอบว่าผู้เรียนมีความก้าวหน้าทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมากน้อยเพียงใด

2 การวัดผลและประเมินผลระดับสถานศึกษา เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความก้าวหน้าด้านการเรียนรู้ของผู้เรียนทุกคนที่เรียนในชั้นปีสุดท้าย คือ ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6

3. การวัดผลและประเมินผลระดับชาติ (O-NET) เป็นการทดสอบความรู้ทางการศึกษาในระดับชาติขั้นพื้นฐานของผู้เรียนทุกคน ทุกสังกัดที่กําลังศึกษาในชั้นปีสุดท้าย คือ ป.6 ม.3 และ ม.6


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

การเพิ่มผลสัมฤทธิ์ การสอบ ONET

ดาวน์โหลด, เอกสารการเรียนฟรี, doc, download, Onet