สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยและคำอธิบาย

11 มกราคม 2566

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยและคำอธิบาย

ข้อสอบเข้า มัธยม1 และ สอบปลายภาค ประถม6 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาคณิตศาสตร์

ข้อสอบเข้า มัธยม1 และ สอบปลายภาค ประถม6

วิชาคณิตศาสตร์

ตัวอย่าง

1. เจี๊ยบซื้อเงาะ 5 กิโลกรัม ราคากิโลกรัมละ 35 บาท ซื้อมะม่วง 3 กิโลกรัม ถ้าเจี๊ยบให้ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท และได้รับเงินทอน 705 บาท อยากทราบวาเจี๊ยบซื้อมะม่วงไปเป็นเงินทั้งหมดกี่บาท

ก. 120 บาท 
ข. 175 บาท
ค. 295 บาท 
ง. 705 บาท

2. ข้อใดต่อไปนี้ใช้การประมาณได้
ก. หมายเลขโทรศัพท์
ข. รหัสไปรษณีย์
ค. ทะเบียนรถยนต์
ง. ประชากรของหมู่บ้านแห่งหนึ่ง

3. จังหวัดแห่งหนึ่งมีประชากรทั้งหมด 989,056 คน เป็ นประชากรหญิง 569,831 คนที่เหลือเป็นประชากรชายประมาณกี่คน โดยประมาณเป็นจํานวนเต็มหมื่น

ก. 420,000 คน 
ข. 419,225 คน
ค. 419,200 คน 
ง. 419,000 คน

เฉลย

1. ตอบ ก เพราะจากโจทย์ปัญหาสามารถเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์
(1,000 - 705) - (5 × 35) = ?
วิธีทํา เจี๊ยบซื้อเงาะ 5 กิโลกรัม
ราคากิโลกรัมละ 35 บาท
เจี๊ยบซื้อเงาะเป็ นเงิน 5 × 35 = 175 บาท
ถ้าเจี๊ยบให้ธนบัตรฉบับละ 1,000 บาท
ได้รับเงินทอน 705 บาท
เจี๊ยบซื้อมะม่วงเป็ นเงิน 1,000 - 705 - 175 = 120 บาท
ตอบ ๑๒๐ บาท

2. ตอบ ง
เพราะหมายเลขโทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์ และทะเบียนรถยนต์ เป็ นตัวเลขเฉพาะที่ใช้ระบุตําแหน่งและตัวบุคคล จึงไม่สามรถนํามาหาค่าประมาณได้ ตัวเลขที่นํามาหาค่าประมาณได้ต้องเป็ นตัวเลขที่ใช้ในการคิดคํานวณ เช่น ราคาสินค้า ส่วนสูงนํ้าหนัก จํานวนเงิน จํานวนประชากร

3. ตอบ ก เพราะจากโจทย์ปัญหาสามารถเขียนเป็ นประโยคสัญลักษณ์
989,056 – 569,831 = ?
วิธีทํา จังหวัดแห่งหนึ่งมีประชากรทั้งหมด 989,056 คน
เป็นประชากรหญิง 569,831 คน
ที่เหลือเป็นประชากรชาย 989,056 – 569,831 = 419,225 คน
419,225 อยูระหว่ าง  410,000 และ 420,000
419,225 อยูใกล้  420,000 มากกวา  410,000
ดังนั้น ค่าประมาณเป็ นจํานวนเต็มหมื่นของ 419,225 คือ 420,000


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาคณิตศาสตร์ พร้อมเฉลยและคำอธิบาย

โจทย์วิชาคณิตศาสตร์, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, แนวข้อสอบเข้ามัธยม1, download, test