สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » 100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาพระพุทธศาสนา พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

26 มกราคม 2566

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาพระพุทธศาสนา พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาพระพุทธศาสนา พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาพระพุทธศาสนา พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ข้อสอบเข้าเรียน ม.1 วิชาพระพุทธศาสนา

วิชาสังคมศึกษา พุทธศาสนา

 พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

ตัวอย่าง

1. “พระพุทธศาสนาเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย” หมายความว่าอย่างไร
ก. มีคำสอนที่แตกต่างจากศาสนาอื่น
ข. มีคำสอนที่ทำให้คนไทยกลายเป็นผู้นำ
ค. มีคำสอนที่มุ่งแต่ประโยชน์ของชาติไทย
ง. มีคำสอนที่หล่อหลอมให้คนไทยมีลักษณะเหมือนกัน

2. ข้อใดไม่ได้เกิดจากรากฐานทางวัฒนธรรมไทย
ก. ไม้กางเขน 
ข. ภาพวาดพุทธประวัติ
ค. ศาลาการเปรียญ 
ง. ไตรภูมิพระร่วง

3. ข้อต่อไปนี้เป็นบทบาทของวัด ยกเว้นข้อใด
ก. เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทย 
ข. เป็นสถานที่ศึกษาเล่าเรียน
ค. เป็นสถานที่เลี้ยงสัตว์ที่เร่ร่อน 
ง. เป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจ

เฉลย

1. ตอบ ง 
เพราะพระพุทธศาสนามีหลักธรรมคำสอนที่ช่วยหล่อหลอมคนในสังคมไทยให้มีลักษณะเหมือนกัน จนกลายเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย

2. ตอบ ก 
เพราะไม้กางเขน เป็นสัญลักษณ์ของศาสนาคริสต์ ส่วนมรดกทางวัฒนธรรมของไทยล้วนได้รับอิทธิพลมาจากพระพุทธศาสนา เช่น ภาพวาดพุทธประวัติ ศาลาการเปรียญ ไตรภูมิพระร่วง เป็นต้น

3. ตอบ ค 
เพราะวัดมีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนไทยเป็นอย่างมาก วัดจึงเป็นศูนย์กลาง ของการอบรมสั่งสอนจริยธรรม เป็นสถานที่ใช้ประกอบศาสนกิจต่างๆ รวมทั้งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยอีกด้วย


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

100ข้อสอบเข้า ม.1 และสอบปลายภาค ป.6 วิชาพระพุทธศาสนา พร้อมเฉลยและคำอธิบายละเอียด

โจทย์วิชาพระพุทธศาสนา, เฉลยแนวข้อสอบ, แนวข้อสอบ, download, test