สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

หาครูสอนพิเศษตัวต่อตัว คลิกเลย

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

» » การบินไทยเปิดรับสมัคร นักบินที่1 (Captain) และนักบินผู้ช่วย (Co-Pilot) 2 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

10 กุมภาพันธ์ 2567

การบินไทยเปิดรับสมัคร นักบินที่1 (Captain) และนักบินผู้ช่วย (Co-Pilot) 2 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

การบินไทย สายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจ พร้อมต้อนรับ “คุณ” เพื่อร่วมเป็นพลังในการให้บริการระดับโลก ด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทย

เปิดรับสมัคร นักบินที่ 1 (Captain) และ นักบินผู้ช่วย (Co-Pilot)

การบินไทย

สายการบินแห่งชาติที่คนในชาติภาคภูมิใจ 


พร้อมต้อนรับ “คุณ” เพื่อร่วมเป็นพลังในการให้บริการระดับโลก 

ด้วยความแข็งแกร่งของอัตลักษณ์ความเป็นไทย

เชื่อมโยงประเทศไทยสู่ทั่วโลก 

โดยเปิดรับสมัคร นักบินที่ 1 (Captain) และ

นักบินผู้ช่วย (Co-Pilot) 

[หนังสือ Student Pilot ติวสอบทุนนักบิน ใช้เป็นแนวทางสอบ QP. ได้]

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย 
 • การศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่จำกัดสาขา (กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเทียบวุฒิการศึกษามาแสดงให้เรียบร้อย)
 • หากผู้สมัครเป็นเพศชายต้องพ้นพันธะทางทหาร (มี ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43)
 • อายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่ 1 มกราคม 2568 คือ ไม่เกิดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2514 เป็นต้นไป
 • มีผลคะแนนภาษาอังกฤษดังนี้
 • ICAO English Language Proficiency ตั้งแต่ Level 4 ขึ้นไป และ
 • ผลการสอบ THAI TEP มากกว่า 63 คะแนน หรือผลการสอบ TOEIC มากกว่า 650 คะแนน (ผลการสอบต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับถึงวันที่สมัคร โดยเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง) สำหรับรายละเอียดการสอบ THAI TEP คลิกที่นี่
 • มีใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก หรือ CPL/MPL พร้อมผลสอบ ATPL Knowledge ผ่านครบทุกวิชา และใบอนุญาตต้องออกโดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย และยังมีผลใช้บังคับ (ในกรณีผลสอบ ATPL ไม่ครบทุกวิชา ในช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ต้องนำผลสอบผ่านครบทุกวิชา มาแสดงภายในวันทำสัญญาจ้าง)
 • มีใบสำคัญแพทย์ ชั้น 1 (Medical Certificate Class 1) ที่ออกโดยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ ที่มีผลใช้บังคับ
 • ไม่มีประวัติอาชญากรที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

เงื่อนไขการจ้าง

ว่าจ้างเป็นพนักงานประจำ 

อัตราเงินเดือนและผลประโยชน์ตอบแทน

ผู้ได้รับคัดเลือกจะได้รับอัตราเงินเดือนตามโครงสร้างบัญชีเงินเดือนของ บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ในปัจจุบัน และได้รับสิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ตามข้อบังคับ และข้อกำหนดของบริษัท โดยต้องรับภาระภาษีเงินได้เองและยินยอมให้บริษัทหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายตามประมวลรัษฎากร

ระยะเวลาการรับสมัคร

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 16.30 น. หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมทาง Email ได้ที่ [email protected] ภายหลังปิดรับสมัครบริษัทจะติดต่อผู้สมัครโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัทเพื่อแจ้งรายละเอียดและขั้นตอนการดำเนินการต่อไป

การสมัครและหลักฐานประกอบการสมัคร

 • กรอกใบสมัครตามแบบฟอร์มที่บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) กำหนด พร้อมให้ความยินยอมเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 
 • เอกสารที่ใช้ในการสมัคร ดังนี้ 
 • รูปถ่าย 2 นิ้ว (ถ่ายภายใน 6 เดือนก่อนวันสมัคร) 
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน
 • เอกสารพ้นพันธะทางทหาร (ส.ด. 8 หรือ ส.ด. 43) 
 • ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล (กรณีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล) 
 • ปริญญาบัตร และ/หรือ Transcript ฉบับสมบูรณ์ กรณีจบการศึกษาจากต่างประเทศ ต้องมีเอกสารเทียบวุฒิการศึกษา 
 • ใบแสดงผลการทดสอบภาษาอังกฤษ 
 • ใบอนุญาตนักบินพาณิชย์เอก หรือ CPL/MPL พร้อมผลสอบ ATPL Knowledge ที่ผ่านครบทุกวิชา (ในกรณีผลสอบ ATPL ไม่ครบทุกวิชาในช่วงเวลาเปิดรับสมัคร ต้องนำผลสอบผ่านครบทุกวิชามาแสดงภายในวันทำสัญญาจ้าง) 
 • ใบสำคัญแพทย์ ชั้น 1 (Medical Certificate Class 1) ที่ออกโดยสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ
 • หนังสือรับรองชั่วโมงบิน
 • Pilot’s Logbook 3 เดือนล่าสุด (ถ้ามี) 
หมายเหตุ ผู้สมัครต้องนำเอกสารฉบับจริงมาแสดงในวันทำสัญญา

การพิจารณาการคัดเลือก

บริษัทสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามประกาศบริษัทฯ และจะนัดหมายเชิญเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกต่อไปโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้กับบริษัท  

การประกาศผลการคัดเลือก 

บริษัทจะพิจารณาคัดเลือกผู้สมัครที่บริษัทเห็นว่า มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งงานที่รับสมัคร และมีคุณสมบัติตามประกาศบริษัทฯ ทั้งนี้ ผลการตัดสินของบริษัทถือว่าเป็นที่สุด และบริษัทจะแจ้งผลให้ทราบ โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในแต่ละรอบโดยตรงผ่าน Email Address ที่แจ้งไว้   

การยกเลิกการสรรหา 

บริษัทสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการสรรหาตามประกาศนี้ และ/หรือเพื่อทำการสรรหาใหม่หรือไม่ก็ได้ หากบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ามีความจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทเป็นสำคัญ การพิจารณายกเลิกการสรรหาของบริษัทถือเป็นที่สุด ผู้สมัครไม่มีสิทธิ์เรียกร้องใดๆ จากบริษัททั้งสิ้น

สมัครคลิกที่นี่

หนังสือ Student Pilot ติวสอบทุนนักบิน
ทั้งหมดรวม มากกว่า 100 ++ไฟล์
★ จำนวนมากกว่า 3,000 ++หน้า
★ แบบฝึกมากกว่า 1,000 ++ข้อ
★ รวมทั้งวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์
★ วัดความถนัด ภาษาอังกฤษ
★ และความรู้ทั่วไป
และไฟล์อื่นๆอีก +100 ไฟล์
ราคา : 980 บาท
สั่งซื้อที่ Line : สั่งซื้อที่ Line : @tutorferry

[หนังสือ Student Pilot ติวสอบทุนนักบิน ใช้เป็นแนวทางสอบ QP. ได้]

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

การบินไทยเปิดรับสมัคร นักบินที่1 (Captain) และนักบินผู้ช่วย (Co-Pilot) 2 กุมภาพันธ์ 2567 จนถึง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567

งานสายการบิน, News, pilot, PilotJob, Student Pilot