28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10 สถานที่จัดงานกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและพระราชดำรัสสำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10

28 ก.ค. 2562

28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10 สถานที่จัดงานกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและพระราชดำรัสสำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10

ขอน้อมเกล้าถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10

ขอน้อมเกล้าถวายพระพร ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน ทรงพระเกษมสำราญ เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ


28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10 สถานที่จัดงานกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและพระราชดำรัสสำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10

สถานที่จัดงานกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2562

1. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ สนามหลวง กรุงเทพฯ
2. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ สนามหลวง กรุงเทพฯ
3. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ศาลากลางจังหวัด หรือสถานที่ที่เหมาะสมทั่วประเทศ
4. งานทั่วหล้า เทิดไท้ ถวายใจสดุดี ณ สยามพารากอน กรุงเทพฯ
5. งานเฉลิมพระชนม์ฉลองชัย ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ
6. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ
7. กิจกรรม เดิน-วิ่ง ใส่บาตร เฉลิมพระเกียรติ ณ หัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8. วิ่งเพื่อสุขภาพ เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่
9. ทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ เทศบาลเมืองท่าข้าม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
10. พิธีทำบุญตักบาตร เมืองเชียงใหม่
11. กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดภูเก็ต
12. งานเฉลิมพระเกียรติฯ วันเฉลิมพระชนมพรรษา ในหลวง ร.10 เทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10 สถานที่จัดงานกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและพระราชดำรัสสำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10

พระราชดำรัสสำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10


พระปฐมบรมราชโองการ
"เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการออกมหาสมาคม พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัยมไหยศูรยพิมาน
"ข้าพเจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้มาอยู่ในท่ามกลางมหาสมาคม พรั่งพร้อมด้วยทุกท่านจากทุกสถาบันสำคัญของชาติและได้รับคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดี และไมตรีจิต ขอขอบพระทัย และขอบใจในคำอำนวยพรและน้ำใจไมตรีของทุกท่านเป็นอย่างมาก
ในโอกาสนี้ ข้าพเจ้าขอเชิญชวนทุกท่านทุกฝ่ายในมหาสมาคมนี้ และประชาชนชาวไทยทุกคน ได้ตั้งความปรารถนาร่วมกันกับข้าพเจ้า ในอันที่จะร่วมกันปฏิบัติงานตามฐานะและหน้าที่ของตนโดยยึดเอาประโยชน์ คือความเจริญมั่นคงของประเทศชาติและความผาสุกร่มเย็นของประชาชน เป็นเป้าหมายสูงสุด
ขอคุณพระรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์จงคุ้มครองรักษาทุกท่าน ให้ประสบความสุข ความเจริญ พร้อมด้วยพรอันเป็นมงคลทุกประการ"


พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง 6 พฤษภาคม 2562
"ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกยินดีและปลื้มใจมาก ที่ได้เห็นประชาชนทั้งหลายมีไมตรีจิตพร้อมเพรียงกันมาร่วมแสดงปรารถนาดี ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าในครั้งนี้ ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลาย ผู้มาประชุมพร้อมกัน ณ ที่นี้เพื่ออวยชัยให้พรแก่ข้าพเจ้าด้วยน้ำใจไมตรีและความปรารถนาดีอย่างจริงใจนั้น เป็นที่จับตาจับใจและทำให้ข้าพเจ้าอิ่มใจอย่างยิ่ง
ขอให้ความพร้อมเพรียงของท่านทั้งหลายในการแสดงไมตรีจิตแก่ข้าพเจ้าครั้งนี้จงเป็นนิมิตรหมายอันดีที่ทุกคนทุกฝ่ายพร้อมกันบำเพ็ญกรณีกิจเพื่อความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศชาติของเราต่อไป
ขอขอบใจในคำอำนวยพร ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในนามของทุกคน และขอสนองพรให้ทุกท่านมีความผาสุกสวัสดี พร้อมทั้งความสำเร็จในสิ่งอันพึงปรารถนา จงทั่วกัน"

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการเสด็จออกให้คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศ เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล วันที่ 6 พฤษภาคม 2562
"ข้าพเจ้าและพระราชินี มีความชื่นชมและประทับใจมากในคำอวยพรอันเปี่ยมไปด้วยความปรารถนาดีและไมตรีจิต ซึ่งท่านคณบดีทูตได้กล่าวในนามคณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศ ในวาระบรมราชาภิเษกของข้าพเจ้าในครั้งนี้
ขอขอบใจในน้ำใจไมตรีของท่านทั้งหลายที่ได้แสดงความปรารถนาดีต่อเราทั้งสอง ประเทศและประชาชนชาวไทย ทั้งยังแสดงความตั้งใจจริงที่จะเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างประเทศของเราให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น ในประการนี้ของให้ท่านมั่นใจได้ว่า ท่านจะได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาล และประชาชนชาวไทย และข้าพเจ้าเองก็จะพยายามส่งเสริมสัมพันธไมตรีที่มีอยู่ให้ยิ่งเจริญงอกงาม และธำรงยั่งยืนสืบไป
ขอสนองพรทุกท่านและครอบครัวให้ประสบความสุขความเจริญ ทั้งของให้ประเทศและประชากรซึ่งท่านเป็นผู้แทนอยู่ในราชอาณาจักรนี้ มีความรุ่งเรืองไพบูลย์ตลอดไป"
พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแก่สมาชิกรัฐสภา ณ ห้องประชุมวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ วันที่ 24 พฤษภาคม 2562
"บัดนี้การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสร็จสิ้นลง และมีการเรียกประชุมรัฐสภา พ.ศ. 2562 แล้ว ข้าพเจ้าขอเปิดประชุมรัฐสภาเพื่อให้ทำหน้าที่นิติบัญญัติตั้งแต่วาระนี้เป็นต้นไป
ขอให้สมาชิกแห่งสภาพึงนึกถึงความสำคัญและความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างจริงจัง เพราะการกระทำทุกอย่างของแต่ละคน จะมีผลโดยตรงถึงความมั่นคงของประเทศ และความสุขทุกข์ของประชาชน จึงจำเป็นที่ทุกคนจะต้องร่วมมือกันปฏิบัติภารกิจทั้งปวง โดยเต็มสติปัญญา ความสามารถ ด้วยความสุจริต และด้วยความคิดพิจารณาอันสุขุมรอบคอบ หนักแน่นด้วยเหตุผลที่ถูกต้อง เที่ยงตรงตามหลักนิติธรรมและคุณธรรม ให้งานของชาติดำเนินก้าวหน้าไปโดยไม่ติดขัด และบังเกิดประโยชน์อันพึงประสงค์สมบูรณ์บริบูรณ์
ขออำนวยพรให้การดำเนินงานของรัฐสภาเป็นไปโดยเรียบร้อยสัมฤทธิ์ผล เป็นความผาสุกสวัสดิ์และความวัฒนาถาวรแก่อาณาประชาราษฎร์และชาติบ้านเมือง ทั้งขอให้ทุกคนที่ประชุมร่วมกันอยู่ ณ ที่นี้ ประสบความสุขความเจริญทุกเมื่อถ้วนหน้ากัน"

Author

Ferry Group

Author & Editor

รับสอนพิเศษที่บ้าน เรียนพิเศษตัวต่อตัวที่บ้านกับติวเตอร์คุณภาพ รับประกันผลและความพอใจ 100% เรียนก่อนจ่ายทีหลังสะดวกมั่นใจได้ #tutor #สอนพิเศษออนไลน์ #เรียนพิเศษ #สอนคณิตศาสตร์ #สอนภาษาอังกฤษ #สอนภาษาจีน #สอนภาษาญี่ปุ่น #สอนภาษาเกาหลี #สอนวิทยาศาสตร์ #สอนฟิสิกส์ #สอนเคมี #สอนชีววิทยา #กวดวิชา #Tutor_Ferry


Total Rating ✔

4.8 stars – 2,789 reviews

★★★★✩

0 ความคิดเห็น:

โพสต์ความคิดเห็น

28 กรกฎาคม 2562 วันเฉลิมพระชนมพรรษารัชกาลที่10 สถานที่จัดงานกิจกรรมเพื่อเฉลิมพระเกียรติและพระราชดำรัสสำคัญของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10