สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

» » โจทย์วิทยาศาสตร์ มัธยม1 ชุดที่1 พร้อมเฉลยละเอียด

20 ส.ค. 2564

โจทย์วิทยาศาสตร์ มัธยม1 ชุดที่1 พร้อมเฉลยละเอียด

1.พารามีเซียมจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอาศัยสมบัติข้อใดในการจัด ก.สามารถเปลี่ยนรูปร่างของเซลล์ได้ ข.ผนังเซลล์มีความอ่อนนุ่มสารต่างๆผ่านเข้าออกได้ง่า

 โจทย์วิทยาศาสตร์ มัธยม1 ชุดที่1 พร้อมเฉลยละเอียด

แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

มัธยม 1

ชุดที่ 1


1.พารามีเซียมจัดเป็นสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอาศัยสมบัติข้อใดในการจัด

ก.สามารถเปลี่ยนรูปร่างของเซลล์ได้
ข.ผนังเซลล์มีความอ่อนนุ่มสารต่างๆผ่านเข้าออกได้ง่าย
ค.เซลล์1เซลล์ประกอบด้วยออร์แกเนลล์มากมายกว่าเซลล์ปกติทั่วไป
ง.กิจกรรมต่างๆในการดำรงชีวิตจะเกิดขึ้นภายในเซลล์เพียงเซลล์เดียว

2.ส่วนที่ห่อหุ้มด้านนอกสุดของเซลล์พืชและเซลล์สัตว์เหมือนกันหรือต่างกันและส่วนนั้นคืออะไร

ก.เหมือนกันคือส่วนที่เรียกว่าผนังเซลล์
ข.เหมือนกันคือส่วนที่เรียกว่าเยื่อหุ้มเซลล์
ค.ต่างกันส่วนนอกสุดของเซลล์พืชคือผนังเซลล์ส่วนของเซลล์สัตว์คือเยื่อหุ้มเซลล์
ง.ต่างกันส่วนนอกของเซลล์พืชคือเยื่อหุ้มเซลล์ส่วนของเซลล์สัตว์คือผนังเซลล์

3.ให้พิจารณาข้อมูลเกี่ยวกับออร์แกเนลล์ที่เป็นส่วนประกอบของเซลล์นักเรียนคิดว่าออร์แกเนลล์ดังกล่าวคืออะไร
“มีลักษณะค่อนข้างกลมมีเยื่อบางๆห่อหุ้มภายในประกอบด้วยส่วนที่เรียกว่าโครโมโซม”

ก.แวคิวโอล
ข.คลอโรพลาสต์
ค.นิวคลีโอลัส
ง.นิวเคลียส

4.เซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของคนมีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกันคือเยื่อหุ้มเซลล์ไซโทพลาซึมและนิวเคลียสแต่เหตุใดเซลล์ของอวัยวะต่างชนิดกันจึงมีรูปร่างต่างกัน

ก.เซลล์ถูกสร้างขึ้นในระยะเวลาต่างกัน
ข.เซลล์แต่ละชนิดทำหน้าที่เฉพาะแตกต่างกัน
ค.อวัยวะมีขนาดต่างกันเซลล์จึงมีรูปร่างต่างกัน
ง.อวัยวะมีรูปร่างต่างกันเซลล์จึงมีรูปร่างต่างกัน

5.ผนังเซลล์มีหน้าที่ใด

1.ทำให้เซลล์คงรูปอยู่ได้
2.ป้องกันอันตรายให้แก่ออร์แกเนลล์ภายในเซลล์
3.ป้องกันการผ่านเข้าออกของสารต่างๆระหว่างภายในและภายนอกเซลล์
ก.1และ2
ข.2และ3
ค.1และ3
ง.1,2และ3

6.จากภาพคือเซลล์ที่เก็บสารอาหารพวกไขมันไว้จนเต็มเซลล์ทำให้ออร์แกเนลล์ต่างๆของเซลล์ไม่ได้อยู่ในตำแหน่งเดิมในภาพหมายเลข1และ2ตรงกับข้อใดตามลำดับ

เซลล์ที่เก็บสารอาหารพวกไขมันไว้จนเต็มเซลล์


ก.นิวเคลียสแวคิวโอล
ข.นิวเคลียสคลอโรพลาสต์
ค.คลอโรพลาสต์เยื่อหุ้มเซลล์
ง.คลอโรพลาสต์ไซโทพลาซึม

7.การปลูกพืชในดินหรือในกระถางนั้นต้องพรวนดินอยู่เสมอเพราะเหตุใด

ก.เพิ่มปุ๋ยอนินทรีย์ให้แก่ดิน
ข.เพื่อให้เห็นว่ามีดินจำนวนมาก
ค.เพื่อให้ดินไม่จับกันเป็นก้อนแข็ง
ง.เพิ่มปริมาณแก๊สออกซิเจนให้แก่ดิน

8.ปัจจัยในข้อใดที่ไม่เกี่ยวกับอัตราการแพร่ของโมเลกุลของสารผ่านเยื่อเลือกผ่าน

ก.อุณหภูมิของสาร
ข.ขนาดอนุภาคของสาร
ค.เวลาที่ใช้ในการแพร่ของสาร
ง.ความเข้มข้นของสารแต่ละด้านของเยื่อเลือกผ่านไม่เท่ากัน

9.ออสโมซิสเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารใด

ก.น้ำ
ข.น้ำตาลกลูโคส
ค.แร่ธาตุโซเดียม
ง.เกลือแร่ที่ละลายน้ำได้

10.เมื่อเปิดขวดน้ำหอมในมุมหนึ่งของห้องปรากฏว่ากลิ่นของน้ำหอมฟุ้งกระจายไปทั่วห้องลักษณะเช่นนี้เกิดจากกระบวนการใด

ก.การแพร่
ข.การออสโมซิส
ค.การฟุ้งกระจาย
ง.การซึมผ่าน


เฉลย

1. ตอบ ง.

  พารามีเซียมประกอบด้วยเซลล์เพียงเซลล์เดียว แต่สามารถดำรงชีวิตและดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่นเดียวกันกับสิ่งมีชีวิตหลายเซลล์

 2. ตอบ ค.

   ส่วนที่ห้อหุ้มอยู่ด้านนอกของเซลล์พืช คือ ผนังเซลล์ ซึ่งมีความแข็งแรงช่วยให้เซลล์คงรูปอยู่ได้ ส่วนที่ห่อหุ้มด้านนอกของเซลล์สัตว์ คือ เยื่อหุ้มเซลล์ซึ่งมีลักษณะเป็นเยื่อบางๆ ยืดหยุ่นได้

 3. ตอบ ง.

   ส่วนประกอบของเซลล์ที่มีลักษณะตามที่กล่าวนั้น คือ นิวเคลียส ซึ่งภายในมีโครโมโซม ซึ่งเป็นที่อยู่ของยีนที่เป็นสารพันธุกรรมควบคุมการถ่ายทอดลักษณะของสิ่งมีชีวิตจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง

 4. ตอบ ง.

   การที่เซลล์แต่ละชนิดมีรูปร่างแตกต่างกันทั้งที่มีโครงสร้างพื้นฐานเหมือนกัน เพราะ  เซลล์แต่ละชนิดถูกสร้างขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่เฉพาะแตกต่างกัน

 5. ตอบ ก.

   ผนังเซลล์เป็นโครงสร้างที่ห่อหุ้มอยู่ภายนอกสุดของเซลล์พืช ประกอบด้วยสารพวกเซลลูโลส ผนังเซลล์มีหน้าที่ให้ความแข็งแรงแก่เซลล์ ป้องกันอันตรายให้แก่ส่วนต่างๆ ในเซลล์ และทำให้เซลล์คงรูปอยู่ได้

 6. ตอบ ข.

   สิ่งมีชีวิตไม่ว่าจะเป็นพืชหรือสัตว์จะต้องมีวีธีการเก็บสะสมอาหารไว้ในเซลล์ทั่วร่างกาย เพื่อใช้เป็นอาหารสำรอง จากภาพเป็นเซลล์ที่เก็บสะสมไขมันไว้ในแวคิวโอล เมื่อไขมันมีจำนวนมากจึงดันให้ออร์แกเนลล์ภายในเซลล์เลื่อนออกไปอยู่บริเวณขอบๆ เซลล์ ซึ่งจากภาพเป็นนิวเคลียส และไซโทพลาสซึมตามลำดับ

 7. ตอบ ง.

   การเจริญเติบโตของพืชต้องการน้ำ แร่ธาตุ และออกซิเจน โดยการออสโมซิสหรือการแพร่เข้าสู่เซลล์รากแล้วส่งขึ้นไปเลี้ยงส่วนต่างๆ ของพืช ซึ่งการพรวนดินจะช่วยเพิ่มแก๊สออกซิเจนในดิน

 8. ตอบ ค.

   การแพร่ของสารผ่านเยื่อเลือกผ่านขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ คือ ความเข้มข้นของสาร   ขนาดอนุภาคของสาร และอุณหภูมิของสารนั้น ดังนั้น เวลาจึงไม่เกี่ยวข้องกับอัตราการ   แพร่ของสาร

  9. ตอบ ง.

   ออสโมซิส (osmosis) เป็นกระบวนการที่โมเลกุลของน้ำเคลื่อนที่ผ่านเยื่อเลือกผ่าน    ซึ่งถ้าเป็นโมเลกุลของสารอื่นจะเรียกว่า การแพร่

 10. ตอบ ก.

   การแพร่ (diffusion) หมายถึง การเคลื่อนที่หรือการกระจายของโมเลกุลของ   สารจากบริเวณที่มีความเข้มข้นของสารมาก (มีจำนวนโมเลกุลของสารมาก) ไปยังบริเวณ   ที่มีความเข้มข้นของสารน้อย (มีจำนวนโมเลกุลของสารน้อย) หรือไม่มีเลย เช่น การแพร่   ของโมเลกุลของน้ำหอมไปทั่วห้อง


Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โจทย์วิทยาศาสตร์ มัธยม1 ชุดที่1 พร้อมเฉลยละเอียด