สำรวจ
เรตติ้ง
สอบเข้า
ออนไลน์

ครูสอนพิเศษ คุณภาพอันดับ1

» » โจทย์วิทยาศาสตร์ มัธยม1 ชุดที่2 พร้อมเฉลยละเอียด

20 ส.ค. 2564

โจทย์วิทยาศาสตร์ มัธยม1 ชุดที่2 พร้อมเฉลยละเอียด

11. เยื่อหุ้มเซลล์มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านหมายความว่าอย่างไร ก. ยอมให้โมเลกุลของสารทุกชนิดผ่านเข้า-ออกได้ ข. ยอมให้โมเลกุลของสารบางชนิดเท่านั้นที่ผ

 โจทย์วิทยาศาสตร์ มัธยม1 ชุดที่2 พร้อมเฉลยละเอียด

แนวข้อสอบวิชาวิทยาศาสตร์

มัธยม 1

ชุดที่ 2


11. เยื่อหุ้มเซลล์มีสมบัติเป็นเยื่อเลือกผ่านหมายความว่าอย่างไร

ก.  ยอมให้โมเลกุลของสารทุกชนิดผ่านเข้า-ออกได้
ข. ยอมให้โมเลกุลของสารบางชนิดเท่านั้นที่ผ่านเข้า-ออกได้
ค. ยอมให้สารบางชนิดผ่านเข้าเซลล์ได้ แต่ผ่านออกจากเซลล์ไม่ได้
ง. ยอมให้สารชนิดหนึ่งผ่านออกจากเซลล์ได้ แต่ผ่านเข้าเซลล์ไม่ได้

12. รากพืชดูดซึมแร่ธาตุในดินโดยกระบวนการใด

ก. การแพร่ 
ข. การซึมผ่าน
ค. การออสโมซิส 
ง. ทั้งการแพร่ และการออสโมซิส 

13. ควรรดน้ำต้นไม้ในเวลาใดจึงจะเหมาะสมที่สุด เพราะเหตุใด

ก. ตอนเช้า เพราะดินยังไม่ร้อน
ข. ตอนเย็น เพราะอากาศและดินเย็น
ค. ตอนบ่าย เพื่อทดแทนน้ำที่ระเหยไป
ง. ตอนเช้า เพราะพืชต้องคายน้ำเมื่อแสงแดดจัดในตอนสายและบ่าย

14. เพราะเหตุใดเมื่อใช้น้ำทะเลรดต้นวัชพืช จึงทำให้วัชพืชเหี่ยวเฉา

ก. แร่ธาตุในน้ำทะเลแพร่เข้าสู่เซลล์วัชพืช
ข. น้ำทะเลมีความเค็มมากทำให้พืชเหี่ยวเฉา
ค. เกิดการออสโมซิสของน้ำออกจากเซลล์ของวัชพืช
ง. เกิดการออสโมซิสของน้ำทะเลเข้าสู่เซลล์ของวัชพืช

15. เหตุการณ์ใดต่อไปนี้ ที่ไม่สามารถใช้หลักการแพร่อธิบายได้

ก. ผลึกไอโอดีนละลายในน้ำ
ข. กลิ่นแพร่กระจายไปในอากาศ
ค. โลหะจะขยายตัวเมื่อได้รับความร้อน
ง. ของเหลว 2 ชนิดสามารถรวมเป็นเนื้อเดียวกันได้

16. สารในสถานะใด เกิดกระบวนการแพร่ได้รวดเร็วที่สุด เพราะเหตุใด

ก. ผลึก เพราะผลึกมีพลังงานยึดเหนี่ยวสูง
ข. ของแข็ง เพราะโมเลกุลยึดติดกันแน่น และมีพลังงานมาก
ค. ของเหลว เพราะโมเลกุลอยู่ชิดกัน แต่สามารถไหลไปมาได้
ง.  แก๊ส เพราะโมเลกุลอยู่ห่างกันและเป็นอิสระ จึงเคลื่อนที่ได้รวดเร็ว

17. เมื่อนำเซลล์พืชที่ภายในเซลล์มีความเข้มข้นของเกลือโซเดียม 1% ใส่ลงในสารละลายเกลือโซเดียมที่มีความเข้มข้น 10% เมื่อตั้งทิ้งไว้ระยะหนึ่งจะเกิดอะไรขึ้นกับเซลล์พืช เพราะเหตุใด

ก. เซลล์จะพองตัว เนื่องจากน้ำจากภายนอกเซลล์ออสโมซิสเข้าไปภายในเซลล์
ข. เซลล์จะเหี่ยวลง เพราะน้ำจากภายในเซลล์จะออสโมซิสออกสู่ภายนอกเซลล์
ค. เซลล์พืชจะพองจนแตก เพราะน้ำจากภายนอกเซลล์จะแพร่เข้าสู่เซลล์ตลอดเวลา
ง. ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพราะสารละลายเกลือโซเดียม ไม่สามารถผ่านเข้าออกเซลล์ได้

18. หากค่อยๆ ใส่น้ำตาลทราย 1 ช้อนชาทีละน้อยๆ ลงไปในแก้วที่มีน้ำร้อนอยู่ปริ่มแก้ว ปรากฏว่าน้ำไม่ล้นออกมา เพราะเหตุใด
ก. โมเลกุลของน้ำตาลไม่ละลายในน้ำ
ข. โมเลกุลของน้ำตาลจะจมอยู่ก้นแก้ว
ค. โมเลกุลของน้ำจะทำปฏิกิริยากับน้ำตาลได้สารใหม่
ง. โมเลกุลของน้ำตาลแพร่เข้าไปแทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลของน้ำ

19. เพราะเหตุใด ถ้าใส่ปุ๋ยในดินมากเกินไปโดยไม่รดน้ำตามจะทำให้ต้นพืชเหี่ยวเฉาได้

ก. ปุ๋ยมีฤทธิ์เป็นเบสทำให้ดินมีความเค็มมาก
ข. ปุ๋ยมีฤทธิ์เป็นกรดทำลายเซลล์บางส่วนของราก
ค. แร่ธาตุในปุ๋ยแพร่เข้าสู่รากมากเกินไปทำให้พืชเหี่ยว
ง. ความเข้มข้นของสารละลายในดินมีมากกว่าในเซลล์ของรากจึงเกิดการออสโมซิสของน้ำออกจากรากไปสู่ดิน

20. ขณะเกิดกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ข้าสู่ใบพืช และแก๊สออกซิเจนออกจากใบโดยกระบวนการใด 

ก. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบโดยการแพร่ ส่วนแก๊สออกซิเจนออกจากใบโดยการออสโมซิส
ข. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบ โดยการออสโมซิส ส่วนแก๊สออกซิเจนออกจากใบโดยการแพร่
ค. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบโดยการแพร่ และแก๊สออกซิเจนออกจากใบ โดยการแพร่เช่นเดียวกัน
ง. แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าสู่ใบโดยการออสโมซิส และแก๊สออกซิเจนออกจากใบโดยการออสโมซิสเช่นเดียวกัน


เฉลย

11. ตอบ ข.
  เยื่อเลือกผ่าน คือ เยื่อที่ยอมให้โมเลกุลของสารบางชนิดผ่านได้ แต่โมเลกุลของสารบางชนิดผ่านไม่ได้เนื่องจากเยื่อมีขนาดของรูเล็ก ดังนั้นโมเลกุลที่มีขนาดใหญ่จึงไม่สามารถผ่านได้

 12. ตอบ ก.
   แร่ธาตุในดินที่พืชดูดเข้าสู่เซลล์ขนรากได้นั้นต้องอยู่ในรูปสารละลาย และเข้าสู่   เซลล์รากโดยกระบวนการแพร่

 13. ตอบ ง.
  ควรรดน้ำต้นไม้ในตอนเช้าหรือตอนสายๆ ที่แดดยังไม่ร้อนจัด เพราะเมื่อมีแสงแดด พืชจะสังเคราะห์ด้วยแสง และคายน้ำ จึงต้องอาศัยรากดูดน้ำจาก ดินส่งไปสู่ใบ ส่วนเวลาบ่ายพื้นดินร้อนเมื่อรดน้ำต้นไม้ จะทำให้น้ำร้อน ส่วนตอนเย็นพืชไม่ได้ใช้ประโยชน์จากน้ำเลย เพราะไมมีการสังเคราะห์ด้วยแสง และการคายน้ำ

 14. ตอบ ค.
  น้ำทะเลมีความเข้มข้นของแร่ธาตุต่างๆ มากกว่าน้ำจืด เมื่อใช้รดต้นวัชพืชทำให้ความเข้มข้นภายนอกเซลล์มากกว่าภายในเซลล์ จึงเกิดการออสโมซิสของน้ำจากภายในเซลล์พืชออกสู่ภายนอก วัชพืชจึงเหี่ยวเฉา

 15. ตอบ ค.
  การแพร่ หมายถึง การเคลื่อนที่ของโมเลกุลของสารจากบริเวณที่มีโมเลกุลของสารมากไปยังบริเวณมีโมเลกุลของสารน้อยกว่า ซึ่งการที่โลหะขยายตัวเมื่อได้รับความร้อนไม่มีการแพร่ของโมเลกุลของสารจึงไม่สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการแพร่ของสาร

 16. ตอบ ง.
  สารทั้งที่เป็นของแข็ง ของเหลว และแก๊ส สามารถเกิดกระบวนการแพร่ได้ โดยการแพร่จะช้าหรือเร็วขึ้นอยู่กับโมเลกุลของสารว่าอยู่ชิดกันหรือห่างกัน ถ้าอยู่ห่างกันเกิดการแพร่ได้เร็ว เช่น โมเลกุลของแก๊ส ส่วนโมเลกุลของผลึกอยู่ในสถานะของแข็งเช่นกัน

 17. ตอบ ข.
   เมื่อนำเซลล์ของพืชที่ภายในเซลล์มีความเข้มข้นของเกลือร้อยละ 1 แช่ลงในสารละ   ลายที่มีความเข้มข้นของเกลือร้อยละ 10 เมื่อทิ้งไว้สักระยะหนึ่งจะปรากฏว่าเซลล์ของพืช   จะเหี่ยวหรือแฟบลงเพราะเกิดการออสโมซิสของน้ำจากภายในเซลล์ออกสู่ภายนอก

 18. ตอบ ง.
  เพราะโมเลกุลของน้ำซึ่งเป็นของเหลวจะอยู่ชิดกันแต่เมื่อเป็นน้ำร้อนโมเลกุลจะเคลื่อนที่ห่างจากกัน เกิดช่องว่างระหว่างโมเลกุล เมื่อใส่น้ำตาลทรายลงไป โมเลกุลของน้ำตาลทรายจะแพร่ไปแทรกอยู่ระหว่างโมเลกุลของน้ำ

 19. ตอบ ง.
  การใส่ปุ๋ยในดินมากเกินไปโดยไม่รดน้ำตาม ทำให้พืชเหี่ยวเฉาได้ เนื่องจากการใส่ปุ๋ยเป็นการแร่ธาตุในดินให้มีความเข้มข้นมากกว่าสารละลายของแร่ธาตุในเซลล์พืช หรือกล่าวว่าปริมาณน้ำในเซลล์พืชมีมากกว่าในดิน ทำให้น้ำในเซลล์พืชออสโมซิสออกไปสู่ดิน พืชจึงเหี่ยวเฉา

 20. ตอบ ค.
  ในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชต้องการแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และน้ำเป็นสารตั้งต้น โดยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจะแพร่เข้าทางปากใบ ซึ่งผลของการสังเคราะห์ด้วยแสงจะมีแก๊สออกซิเจน (O2) เป็นผลผลิต ซึ่งออกจากใบโดยการแพร่เช่นเดียวกัน

Total Rating ✔

9.2 stars – 2,789 reviews

More Reviews

แสดงความคิดเห็น

โจทย์วิทยาศาสตร์ มัธยม1 ชุดที่2 พร้อมเฉลยละเอียด