สำรวจ
รีวิว
สอบเข้า
ออนไลน์

สอบเตรียมทหาร

ค้นหาด้วยเสียง
ค้นหาด้วยเสียงคลิกที่นี่

Home » Tutor » สอบเตรียมทหาร

แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สอบเตรียมทหาร แสดงบทความทั้งหมด
แสดงบทความที่มีป้ายกำกับ สอบเตรียมทหาร แสดงบทความทั้งหมด

11 ตุลาคม 2561

ติวสอบเตรียมทหาร

อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ
ติวสอบเตรียมทหาร

24 กันยายน 2561

จะเป็นทหารต้องอดทน ยิ้มสู้เมื่อเจอ “ ข้อสอบภาษาอังกฤษ ” มาดูแนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเข้าเตรียมทหาร + เฉลย

อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ
แนวข้อสอบวิชาภาษาอังกฤษเข้าเตรียมทหาร + เฉลย

03 สิงหาคม 2561

21 ธันวาคม 2559

สอบเข้าเตรียมทหาร มาดูเนื้อหาที่ออกสอบวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษและภาษาไทย

อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ

การสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร 

(หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 4)


เนื้อหาที่ออกสอบ วิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาอังกฤษและภาษาไทย เป็นเนื้อหาระดับมัธยมต้นและเนื้อหาของระดับมัธยม 4 วิชาคณิตศาสตร์

ม.ต้น ประกอบด้วย 17 เรื่อง


 1. ระบบจำนวนจริงและตัวเลข
 2. ตัวหารร่วมมาก ( หรม. + ครน )
 3. จำนวนจริง  เศษส่วนทศนิยม
 4. อัตราส่วนและร้อยละ
 5. เลขยกกำลัง
 6. พหุนามและการแยกตัวประกอบ
 7. การวัดพื้นที่และปริมาตร
 8. ทฤษฏีปิทากอรัส
 9. พาราโบลา
 10. วงกลมและเรขาคณิตวิเคราะห์
 11. ตรีโกณ
 12. สมการและอสมการ เชิงเส้นตัวแปรเดียว
 13. สมการกำลังสอง
 14. ระบบเชิงเส้นสองตัวแปร
 15. การแปรผัน
 16. ความน่าจะเป็น
 17. สถิติ

คณิตศาสตร์ ระดับ ม.4

 1. เซต
 2. จำนวนจริง
 3. ตรรกศาสตร์
 4. ความสัมพันธ์
 5. เรขาคณิตวิเคราะห์
 6. ภาคตัดกรวย
 7. ตรีโกณ1-2
 8. ฟังชั่น
 9. สถิติ
 10. อนุกรม
 11. เมตทริก

วิชาวิทยาศาสตร์

วิทย์  ม.ต้น
 1. พลังงาน
 2. ความร้อน
 3. กลศาสตร์
 4. ของไหล
 5. มาตรา
 6. ไฟฟ้า
 7. โลกของเรา

ฟิสิกส์ ม.4

 1. การวัด และการแปลความหมายข้อมูล
 2. แสงและการมองเห็น
 3. เสียงและการได้ยิน
 4. การเคลื่อนที่แนวตรง
 5. แรง มวล  และกฏการเคลื่อนที่เสริม ม.5
 6. ไฟฟ้า
 7. พลังงาน


วิชาเคมี 

 1. สสาร
 2. โครงสร้างอะตอม
 3. ปริมาณสารสัมพันธ์
 4. ก๊าซ  ของเหลว  ของแข็ง
 5. ตารางธาตุ 1-2
 6. พันธเคมี

ภาษาไทย

ภาษาไทย ม.ต้น – ม.4

 1. สรุปหลักพิเศษวิชาภาษาไทย
 2. ภาษาบาลี  และ สันสกฤตในภาษาไทย
 3. ภาษาเขมร ภาษาต่างๆ
 4. คำราชาศัพท์
 5. สำนวนสุภาษิต
 6. คำพังเพย
 7. อุปมาอุปไมย
 8. โวหารที่ใช้ประกอบการเขียน
 9. ลักษณะคำพ้องในไทย
 10. หลักวิสรรชนีย์
 11. สระ ไอ ใอ  ไอย อัย
 12. สระ อำ อำม อัม  อรรม
 13. การใช้ไม้ทัณฑฆาต
 14. หลัก ศ ษ​ ส ในภาษาไทย
 15. หลัก น และ ณ
 16. ฤ ฤา
 17. คำมักสะกดผิดคำพ้องเสียง พ้องรูป
 18. คำในวจีภาค
 19. หลักสังเกตุ วลี
 20. คำผิดคำถูก
 21. คำตายคำเป็น
 22. ชนิดของประโยค
 23. เครื่องหมายวรรคตอน
 24. การใช้คำให้มีประสิทธิภาพ
 25. หลักการอ่านคำไทย
 26. การเรียบเรียงถ้อยคำ
 27. การสร้างคำ
 28. ไวยกรณ์อื่น
 29. เนื้อเรื่อง ตามหลักภาษา ม.4


อังกฤษ

ภาษาอังกฤษ ม.ต้น  – ม.4
– Infinitive without to
– Gerund
– Infinitive (with to)
– If Clause
– Question  tag
– Connective Word
– Adjective ตัวนำหน้า Noun
– Linking Verb
– Tense

การใช้ภาษา  Unseen

– การหา Main Idea
การขีดเส้นใต้ศัพท์และความหมาย
การสนทนา ( Completed Dialog )
การอ่าน Complehension ( ความเข้าใจในเนื้อเรื่อง)


การสมัครสอบเตรียมทหาร 2560
แอดไลน์ไอดี : tutorferry

โทรเลย
099-823-0343
อโรมาเธอราพี บทความเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชนโดยภาควิชาเภสัชวินิจฉัย คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 ทั้ง 4 เหล่า

อันดับ1 ครูสอนพิเศษ เรียนพิเศษที่บ้าน กับทีมติวเตอร์คุณภาพ
การสอบคัดเลือก (หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 4)การสอบคัดเลือก  (หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 4)


การสมัครสอบทุกเหล่าจะเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ต ประมาณเดือนธันวาคม - มกราคม 

การสอบคัดเลือกประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ ถึงต้นเดือนมีนาคม ของทุกปี
การสอบคัดเลือกจะกระทำเป็นสองรอบ ดังนี้ 

1. การสอบรอบแรก (การสอบภาควิชาการ)  เป็นการทดสอบความรู้ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ และวิชาภาษาไทยและสังคมศึกษา ตามหลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ของกระทรวงศึกษาธิการ มีคะแนนรวม 700 คะแนน โดยจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนดีที่สุดตามลำดับคะแนน ตามจำนวนที่โรงเรียนกำหนด เข้าทำการสอบรอบสองต่อไป
การเตรียมตัวสอบ ภาควิชาการผู้สมัครไม่ต้องเตรียมเครื่องเขียนใด ๆ ทั้งสิ้น ทางราชการจะจ่าย ดินสอ ยางลบ และกระดาษใบตอบ ให้ไม่อนุญาตให้นำกระดาษทด หรือกระดาษร่าง หรืออุกรณ์อื่น ๆ เข้าไปในห้องสอบ  

2. การสอบรอบที่สอง เป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย ตรวจความสมบูรณ์ ของร่างกายและจิตใจเพื่อคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร ของกองทัพเรือ ตามรายละเอียดดังนี้ 


 • การตรวจสุขภาพ เป็นการทดสอบสุขภาพจิต การตรวจขนาดรูปร่าง ลักษณะ ความสมบูรณ์ของร่างกาย ตลอดจนการตรวจโรค และ ความพิการที่ขัดต่อการเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 
 • การสอบสัมภาษณ์ท่วงทีวาจาเป็นการตรวจสอบรูปร่าง ลักษณะท่าทาง ความสมบูรณ์ของร่างกาย ความองอาจ คุณลักษณะความเหมาะสมที่จะเป็นนายทหารสัญญาบัตร มีผลการสอบ "ผ่าน" หรือ "ไม่ผ่าน" เท่านั้น ผู้สอบไม่ผ่าน หมายถึง ผู้ที่มีลักษณะทางร่างกายไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายทหาร-นายตำรวจ 
 • การสอบพลศึกษาเป็นการทดสอบสมรรถภาพร่างกาย โดยมีการทดสอบ 8 รายการ คือ ลุกนั่ง 30 วินาที, นั่งงอตัว, ดึงข้อ, ยืนกระโดด, วิ่งกลับตัว, วิ่ง 50 เมตร, ว่ายน้ำ 50 เมตร(หากไม่สามารถว่ายน้ำได้ หรือ ว่ายน้ำไม่ผ่านในเวลาที่กำหนด ถือว่าสอบไม่ผ่านรอบสอง) และวิ่ง 1,000 เมตร คิดเป็นคะแนน 100 คะแนน เพื่อนำไปรวมกับคะแนนสอบภาควิชาการ ใช้จัดลำดับที่ใหม่ เพื่อประกาศผลการสอบรอบสุดท้ายต่อไป 

คำเตือน 

 • ก่อนตรวจร่างกาย ห้าม ผู้สมัครรับประทานยาแก้ไอทุกชนิดหรือยาประเภทกระตุ้นกำลังซึ่งอาจจะก่อให้เกิด ความผิดปกติทาง หัวใจ และหลอดเลือดได้ 
 • ห้าม ผู้สมัครใส่ Contact - Lens มาตรวจสายตา
การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่า ตำรวจ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต 13 ธันวาคม 2559 - 13 มกราคม 2560
 • สอบภาควิชาการ 26 กุมภาพันธ์ 2560
 • สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ประกาศผลสอบภาควิชาการ 1 มีนาคม 2560
 • สอบรองสอง 21 - 24 มีนาคม 2560
 • สถานที่สอบรอบสอง ลานฝึกศรียานนท์ โรงเรียนนายร้อยตํารวจ
 • ประกาศผลสอบรอบสอง 11 เมษายน 2560
 • รายงานตัวด้วยตนเอง (เลือกเหล่า) 18 เมษายน 2560
 • มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 20 เมษายน 2560

รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.rpca.ac.th
การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่า ทหารเรือ โรงเรียนนายเรือ

 1. สมัครทางอินเทอร์เน็ต 5 มกราคม - 5 กุมภาพันธ์ 2560
 2. สอบภาควิชาการ 4 มีนาคม 2560
 3. สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 4. ประกาศผลสอบภาควิชาการ 18 มีนาคม 2560
 5. สอบรองสอง 27 - 31 มีนาคม 2560
 6. สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายเรือ และโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ
 7. ประกาศผลสอบรอบสอง 17 เมษายน 2560
 8. รายงานตัวด้วยตนเอง (เลือกเหล่า) 18 เมษายน 2560

รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.rtna.ac.th
การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่า ทหารอากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศ

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต 4 มกราคม 2560 - 15 กุมภาพันธ์ 2560
 • สอบภาควิชาการ 11 มีนาคม 2560
 • สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ประกาศผลสอบภาควิชาการ รอประกาศ
 • สอบรองสอง รอประกาศ
 • สถานที่สอบรอบสอง รอประกาศ
 • ประกาศผลสอบรอบสอง รอประกาศ
 • มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 18 เมษายน 2560

รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.rtafa.ac.th
การสมัครสอบ เตรียมทหาร 2560 เหล่า ทหารบก โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

 • สมัครทางอินเทอร์เน็ต 1 ธันวาคม 2559 - 31 มกราคม 2560
 • สอบภาควิชาการ 12 มีนาคม 2560
 • สถานที่สอบภาควิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 • ประกาศผลสอบภาควิชาการ 19 มีนาคม 2560
 • สอบรองสอง 20 มีนาคม , 3 - 6 เมษายน 2560
 • สถานที่สอบรอบสอง โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จ.นครนายก
 • ประกาศผลสอบรอบสอง 17 เมษายน 2560
 • มอบตัวเป็นนักเรียนเตรียมทหาร 18 เมษายน 2560

รายละเอียดสอบเตรียมทหาร http://www.crma.ac.thคุณสมบัติของผู้สมัครเป็นนักเรียนเตรียมทหาร (หลักสูตรมัธยมศึกษาปีที่ 4)


1. คุณวุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 (ม.4) ตามหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ หรือเทียบเท่า 

2.  เป็นชายโสด มีอายุระหว่าง 16 - 18 ปี (เกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2542 ถึง 31 ธันวามคม พ.ศ.2544) ในการนับอายุ ให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ 

3. มีสัญชาติไทย และบิดามารดาผู้ให้กำเนิดต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด แต่ถ้าบิดาเป็นนายทหาร นายตำรวจสัญญาบัตร หรือนายทหาร นายตำรวจประทวน ซึ่งมีสัญชาติไทยโดยกำเนิดแล้ว มารดาจะมิใช่เป็นผู้มีสัญชาติไทยโดยกำเนิดก็ได้ 

4. มีอวัยวะ รูปร่างลักษณะ ท่าทางเหมาะแก่การเป็นทหาร ไม่มีโรคต้องห้ามตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการรับราชการทหาร และตามที่กองทัพไทยกำหนด 

5.  ขนาดของร่างกายต้องมีพิกัดความสมบูรณ์ ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์ดังนี้ (การนับอายุ ให้นับตามกฎหมายว่าด้วยการรับราชการ) 

 • อายุ 16 ปี สูงไม่น้อยกว่า 159 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 47 กิโลกรัม 
 • อายุ 17 ปี สูงไม่น้อยกว่า 161  เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม 
 • อายุ 18 ปี สูงไม่น้อยกว่า 163 เซนติเมตร น้ำหนักไม่น้อยกว่า 51 กิโลกรัม 


6. เป็นผู้มีความประพฤติดี ไม่บกพร่องในศีลธรรม เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

7. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างตกเป็นจำเลยในคดีอาญา หรือไม่เคยต้องคำพิพากษาของศาล ว่าได้กระทำผิดในคดีอาญา เว้นแต่ความผิดในลักษณะฐานลหุโทษ หรือความผิดอันได้ กระทำโดยประมาท

8. ไม่เคยถูกไล่ออก หรือถูกปลดออกจากสถานศึกษาในความควบคุมของกระทรวงศึกษาธิการ โรงเรียนทหาร โรงเรียนตำรวจ หรือถูกทางราชการไล่ออก หรือปลดออกเนื่อง จากกระทำความผิด

9. เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากบิดา มารดา หรือผู้ปกครอง ให้สมัครเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

10. มีผู้ปกครอง และผู้รับรอง ซึ่งสามารถรับรองข้อความและพันธกรณีที่ทางราชการกำหนดไว้

11. ไม่เป็นผู้ที่เคยถูกถอดถอนทะเบียนจากความเป็นนักเรียนเตรียมทหาร

12. ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติด หรือสารเคมีเสพติดให้โทษที่ต้องห้ามตามกฎหมาย

13. ต้องไม่มีพันธกรณีผูกพันกับส่วนราชการใด ๆ อันจะเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา

14. บิดา มารดา และผู้ปกครอง เป็นผู้มีอาชีพสุจริตชอบธรรม และมีหลักฐานเชื่อถือได้


ดูเนื้อหาที่ออกสอบเข้าเตรียมทหารที่นี่ครับ
ดูโปรไฟล์ครูสอนพิเศษทั้งหมด

 • ครูสอนพิเศษชลบุรีเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ชลบุรี
 • ครูสอนพิเศษพิษณุโลกเรียนพิเศษที่บ้าน จ.พิษณุโลก
 • ครูสอนพิเศษเชียงใหม่เรียนพิเศษที่บ้าน จ.เชียงใหม่
 • ครูสอนพิเศษขอนแก่นเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ขอนแก่น
 • ครูสอนพิเศษขอนแก่นเรียนพิเศษที่บ้าน จ.ภูเก็ต
 • ครูสอนพิเศษนนทบุรีเรียนพิเศษที่บ้าน จ.นนทบุรี
 • Tutor Reviews


  Total Rating ✔

  9.2 stars – 2,789 reviews


  ดูรีวิวติวเตอร์ทั้งหมด


 • รีวิวการสอนนักเรียนอินเตอร์คุณแม่น้อง เกรด 11 MUIDS ที่ราชพฤกษ์
 • รีวิวการเรียนMathคุณแม่น้อง เกรด 10 จ.ชลบุรี
 • www.tutorferry.comคุณน้าน้อง ม.5 ที่วัชรพล
 • รีวิวการสอนเสริมทักษะภาษาไทยคุณแม่น้องอนุบาล 2 ที่พัทยา
 • รีวิวการสอนภาษาเกาหลีนักเรียน คนวัยทำงาน ที่ระยอง
 • รีวิวการสอนภาษาญี่ปุ่นคนทำงาน ที่กรุงเทพฯ
 • Tutor Ferry แนะนำครูสอนพิเศษ

  เรียนพิเศษที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนพิเศษเฉพาะด้าน ต้องการครูสอนพิเศษที่บ้าน ต้องการหาครูสอนภาษา Tutor Ferry เรียนพิเศษที่บ้าน หาครูสอนพิเศษตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาที่บ้านเรียนตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ชีวะ รับสอนภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเกาหลีและภาษาอื่นๆ คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาไทยที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาไทยใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาไทย Tutor Ferry เรียนภาษาไทยที่บ้าน หาครูสอนภาษาไทยตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาไทยตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาไทย คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาญี่ปุ่นที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาญี่ปุ่นใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาญี่ปุ่น Tutor Ferry เรียนภาษาญี่ปุ่นที่บ้าน หาครูสอนภาษาญี่ปุ่นตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาญี่ปุ่น คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาเกาหลีที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาเกาหลีใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาเกาหลี Tutor Ferry เรียนภาษาเกาหลีที่บ้าน หาครูสอนภาษาเกาหลีตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาเกาหลีตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาเกาหลี คลิกที่นี่เลย

  เรียนวิทยาศาสตร์ที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์วิทยาศาสตร์ใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนวิทยาศาสตร์ Tutor Ferry เรียนวิทยาศาสตร์ที่บ้าน หาครูสอนวิทยาศาสตร์ตามบ้าน ต้องการเรียนวิทยาศาสตร์ตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนวิทยาศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

  เรียนคณิตศาสตร์ที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์คณิตศาสตร์ใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนคณิตศาสตร์ ต้องการครูสอนคณิตที่บ้าน Tutor Ferry เรียนคณิตศาสตร์ที่บ้าน หาครูสอนคณิตตามบ้าน ต้องการเรียนคณิตตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนพิเศษวิชาคณิตศาสตร์ คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาอังกฤษใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาอังกฤษ Tutor Ferry เรียนภาษาอังกฤษที่บ้าน หาครูสอนภาษาอังกฤษตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาอังกฤษตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาอังกฤษ คลิกที่นี่เลย

  เรียนภาษาจีนที่ไหนดี?

  กำลังหาติวเตอร์ภาษาจีนใกล้ๆบ้าน ต้องการหาครูสอนภาษาจีน Tutor Ferry เรียนภาษาจีนที่บ้าน หาครูสอนภาษาจีนตามบ้าน ต้องการเรียนภาษาจีนตัวต่อตัว

  Tutor Ferry รับสอนภาษาจีน คลิกที่นี่เลย